11 juli 2023

'Alle besluiten tot eer van God en welzijn van de gemeente'

Stemverklaring Gerrit Flier voorjaarsbrief 2024-2027

Donderdag 6 juli werd de voorjaarsbrief 2024-2027 behandeld en aangenomen. Tijdens deze vergadering sprak fractievoorzitter Gerrit Flier bovenstaande stemverklaring uit. Tijdens het eerste termijn van de behandeling van de voorjaarsbrief voerde raadslid Kees van Wolfswinkel het woord. Hieronder leest u zijn bijdrage:

Voorzitter,
Dit jaar geen perspectiefnota, maar een voorjaarsbrief. Dit vanwege het ontbreken van voldoende perspectief voor de jaren na 2025. We hebben er daarom begrip voor dat deze voorjaarsbrief zich beperkt zich tot de noodzakelijke onderdelen die geen uitstel kunnen leiden.

Voor de SGP zijn een aantal punten uit of naar aanleiding van deze voorjaarsbrief van belang die we graag in onze bijdrage bespreken:

1. Onderwijshuisvesting
De SGP heeft vaker aandacht gevraagd voor onderwijshuisvesting. Goede scholen zijn belangrijk voor onze kinderen. Voor diverse scholen zien we in deze voorjaarsbrief voorstellen voorbij komen en daar is de SGP blij mee. Er knaagt echter wel wat, mede in het licht van het verleden bekruipt ons het gevoel dat we dit dossier onvoldoende in de grip hebben. Hadden we posten niet eerder in beeld kunnen hebben en in hoeverre is sprake van achterstallige investeringen, waarvan een deel nu mogelijk nog niet benoemd is? Graag een reactie van het college.

2. Cultura
Voor Cultura wordt een extra voorbereidingskrediet gevraagd van € 150.000. Dit om onder andere het voorlopig ontwerp af te ronden. Jammer dat de recente sessie waarin we  als raad geïnformeerd zouden worden over de voortgang is vervallen. Kan het college aangeven wat de meerwaarde wordt van het beschikbaar stellen van dit krediet, mede in relatie tot de vertraging van het proces?

3. Sociaal domein
Gelukkig een onderwerp waar, gezien de beperkte aandacht in de voorjaarsbrief, geen urgente zaken spelen. Voor de langere termijn kan dat wel anders liggen. Daarom goed dat ingezet wordt op preventie. Maar er zijn meer knoppen waaraan gedraaid kan worden. Voor de SGP blijft van belang dat een divers aanbod met voldoende keuzevrijheid geborgd blijft en waarbij we de professionals in de zorg blijven waarderen, ook met eerlijke tarieven.

4. Wonen
De druk op de woningmarkt blijft groot. Daar kunnen we wat aan doen, namelijk met het versoepelen van de regels voor tijdelijke woningen. We kennen de mantelzorgwoningen en er wordt gekeken om pre-mantelzorgwoningen toe te staan. Dit juichen wij als SGP toe, want hierdoor wordt het omzien naar elkaar op eigen erf mogelijk en het verlaagd de druk op de woningmarkt. Maar, er kan meer gedaan worden. Door regels zo te versoepelen dat tijdelijke woningen in eigen achtertuin toegestaan worden, kunnen ook kinderen in de tuin van hun ouders wonen. De SGP ziet deze optie graag toegevoegd worden aan het instrumentarium van onze gemeente om woningzoekenden tegemoet te komen. Wij overwegen hiertoe een motie in te dienen om dit uit te werken. Een toezegging van het college kan deze motie overbodig maken. Mogelijk kan hierbij gebruik gemaakt worden van recent beleid van de Gemeente Apeldoorn.

5. Openbare ruimte
Ook een onderwerp dat regelmatig door de SGP aan de orde is gesteld. Mede gezien de discussie tijdens de oordeelvormende vergadering over het recente rekenkameronderzoek roepen wij het college op om voor de komende jaar voldoende middelen beschikbaar te stellen om gestelde ambities waar te kunnen maken.

6. Het financiële gat 2026
Uit de voorjaarsbrief blijkt een financiële gat voor de jaren na 2026. We weten nog niet of het Rijk gaat bijstorten of dat we moeten bezuinigingen. Toch lijkt het de SGP goed om voorbereid te zijn. Als het vanuit Den Haag niet komt, dan moeten we kijken of we het elders, bijvoorbeeld in Europa, kunnen halen. Heeft de Gemeente Ede de kennis en kunde in huis om Europese subsidies naar Ede te kunnen halen om haar doelen te realiseren?

Geef dan Uw knecht een verstandig hart om Uw volk te richten, verstandiglijk onderscheidende tussen goed en kwaad, want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten?

Tot slot, met de voorjaarsbrief kijken we weer vooruit, de toekomst in die voor ons onzeker is. Om daarin te doen wat we moeten doen hebben we de hulp van de Heere God nodig. De koning Salomo, een bekend en wijs koning uit de Bijbel, vroeg daarom bij het begin van zijn koningschap: ‘Geef dan Uw knecht een verstandig hart om Uw volk te richten, verstandiglijk onderscheidende tussen goed en kwaad, want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten?’ Dat gebed wensen wij u als college, raad en ambtenaren toe om samen het goede voor onze inwoners te zoeken.

Dank u wel.