14 maart 2016

Beantwoording raadsvragen AZC's

Het college van B&W heeft de raadsvragen van SGP over de grootte van AZC’s en de bewoning van AZC’s in Ede/Otterlo beantwoord.

De vragen kunt u hier terugvinden.

 

Kleinschaliger opvang?

Ad 1: Bekend met uitspraak COA (nl. kleinschaliger opvang vluchtelingen)?

Het college heeft kennisgenomen van deze uitspraken.

Ad 2: Contact gehad met COA?

Er is contact geweest met COA over deze uitspraken. COA geeft aan dat het nu geldende Bestuursakkoord (waarin de minimumomvang van 600 naar 200 is gegaan) geldt. Mochten er mogelijkheden komen voor nog kleinschaligere opvang, dan zal dit in een nieuw Bestuursakkoord geregeld moeten worden. Indien dit er komt, zullen ook de precieze randvoorwaarden van nog kleinschaligere opvang duidelijk worden.

Ad 3: Mogelijk in Ede?

Het kan nog maanden duren voordat er een nieuw Bestuursakkoord is. En het is de vraag of nog kleinschaligere opvang daar ook daadwerkelijk in opgenomen wordt. Over de precieze voorwaarden hiervan is het daarom nog speculeren. Het college beoordeelt de minimumomvang van 200 in het huidige Bestuursakkoord als voldoende passend voor Ede.

 

Lindehof (Otterlo)

Ad 4: Ondergrens asielzoekers Lindehof

Voor de eigenaar van De Lindehof geldt niet dat het aantal vluchtelingen maatgevend is, maar dat er een sluitend businessmodel moet zijn. De verschillen in omvang brengen ook verschillen in functionaliteit (wel of geen kantoorfaciliteiten, medische post, etc) met zich mee. Daarnaast is de financiering van een zelfstandig azc (zoals het oorspronkelijke plan er uit zag) anders dan die van een nevenlocatie. De financiële haalbaarheid voor de eigenaar van de Lindehof hangt niet zozeer aan aantallen, maar aan de financiering. Dat is een onderhandeling tussen de ondernemer en het COA. De gemeente is daarin geen partij.

Ad 5: Businessplan Lindehof versus wens bevolking

Het college zal deze afweging in het locatievoorstel maken. Er spelen daarbij nog veel meer factoren dan het businessmodel van de eigenaar van de Lindehof (of eigenlijk de financiële haalbaarheid voor COA) en de wens van de Otterlose bevolking. Al zijn dat beiden belangrijke elementen.

 

Vluchtelingen op vakantieparken

Ad 6: Permanente bewoning vakantieparken door vluchtelingen?

Nee. De vestiging van een azc is niet gelijk aan permanente bewoning. Het betreft per definitie een tijdelijke oplossing, terwijl aan permanente bewoning niet automatisch een einddatum gekoppeld is. Een azc wordt ook in één keer gevestigd en in één keer beëindigd. Er is geen sprake van vrije vestiging door individuen. Bovendien is er bij de vestiging van een azc sprake van een gemeente overstijgend urgent maatschappelijk belang.

Ad 7: Uitleg

Zie boven. Overigens zullen bij vestiging van een azc op een recreatieterrein afspraken worden gemaakt met ondernemers en COA over wat er na de sluiting van het azc met de grond gebeurt en hoe daar in de periode dat er een azc zou zijn, al op ingespeeld gaat worden. Belangrijk is dat na sluiting van het azc niet opnieuw een locatie voor permanente bewoning ontstaat.

Ad 8: overgangsperiode voor eigenaren vakantieparken?

Op de markt van koopwoningen en huurwoningen in de vrije sector zijn in Ede geen tekorten. Het tekort aan sociale huurwoningen speelt al tientallen jaren. Een oplossing hiervoor is ook op termijn van vijf jaar niet in zicht. Dit is dus geen legitimatie voor een overgangsperiode voor permanente bewoning. Bovendien zijn recreatiewoningen niet bedoeld voor permanente bewoning en ze voldoen in veel gevallen niet aan de eisen van het Bouwbesluit. (Tijdelijk) legaliseren van permanente bewoning in recreatiewoningen leidt daardoor tot risico’s voor gezondheid en veiligheid van bewoners. Overigens komt op korte termijn een evaluatie ‘intensivering permanente bewoning recreatie-woningen’ beschikbaar. In deze evaluatie wordt ook ingegaan op de verschillende aantallen.

Daarnaast heeft permanente bewoning van recreatieparken door sociaal kwetsbare groepen nog andere schaduwkanten. Er zijn verhuurders actief die actief bewoners zoeken onder mensen die door psychosociale problematiek of de omvang van hun schulden niet in aanmerking komen voor een hypotheek of reguliere huurwoning. De huurprijzen die worden gevraagd zijn vaak twee keer zo hoog als voor een reguliere sociale huurwoning. En de woonruimte is veelal te klein en/of ongezond. Door deze praktijk raken de bewoners van de regen in de drup.

In 2015 is door de projectgroep Handhaving Permanente Bewoning in samenwerking met de sociale teams ervaring opgedaan met de ondersteuning van deze categorie bewoners. Die samenwerking heeft geresulteerd in verhuizingen naar reguliere woningen. In al deze gevallen zijn de bewoners er financieel en qua woonomstandigheden aanzienlijk op vooruit gegaan. Ook vanuit deze ervaring is het niet wenselijk permanente bewoning op recreatieterreinen (tijdelijk) te gedogen. In het handhavingstraject permanente bewoning wordt overigens in problematische gevallen de hardheidsclausule ingezet. Dat betekent dat in bijzondere gevallen maatwerkoplossingen gecreëerd.