11 mei 2023

Bijdrage programmarekening

Donderdag 11 mei stond tijdens de politieke dag Ede de programmarekening 2022 centraal. De programmarekening is het financiele verslag van de gemeente Ede over het jaar 2022. Fractievoorzitter Gerrit Flier sprak namens de SGP onderstaande bijdrage uit. 

Als we zien wat de maatschappelijke gevolgen zijn van gebroken gezinnen, dan wil de SGP inzetten op preventie om deze gevolgen zoveel als mogelijk te beperken.

Voorzitter dank u wel,
De jaarrekening 2022 is weer een feit. Een boekwerk vol feiten en cijfers van het afgelopen jaar, waar de ambtelijke organisatie druk mee geweest is. Dank voor alle inzet!

Over het financiële resultaat zijn we tevreden. De definitieve verklaring van accountant komt nog, maar deze lijkt uit te komen op een goedkeurende verklaring.

Nu meer naar de inhoud van de programmarekening van de Gemeente Ede.
Voorzitter, deze week is het de week van het gezin. De waarde van een stabiel gezin is voor de maatschappij van wezenlijk belang. Daarom pleit de SGP landelijk voor verankering van de waarde van het gezin in de grondwet. Als we zien wat de maatschappelijke gevolgen zijn van gebroken gezinnen, dan wil de SGP inzetten op preventie om deze gevolgen zoveel als mogelijk te beperken. Een lijn die in deze bestuursperiode is ingezet en die we vol moeten blijven houden. Hierbij willen we deze ingezette lijn onderstrepen en we denken graag mee om deze aanpak te intensiveren.

Een groot deel van het resultaat bestaat uit gelden die we overhouden van de opvang van Oekraïense vluchtelingen, bijna 7 miljoen euro! Complimenten voor de organisatie van de opvang voor vluchtelingen zowel ambtelijk als op locatie en dank aan het Rijk voor het niet terug te hoeven betalen van deze gelden. Daarmee is het echt Edes geld wat ook aangewend kan worden om iets terug te doen voor Harskamp. We willen hier graag kijken of er met meerdere partijen een voorstel gemaakt kan worden voor de besteding van deze gelden rondom de opvang in Harskamp. De resterende gelden sec labelen voor vluchtelingenopvang is voor de SGP geen must, gegeven de uitdagingen waar we als gemeente voor komen te staan. We beraden ons hierop nog.

De werkgroep Duisenberg heeft grondig werk gedaan. Dank aan de rapporteurs voor hun werk. De SGP snapt dat ambtelijke capaciteit bij de uitwerking noodzakelijk is, maar dat mag geen reden zijn om goede suggesties niet tot uitvoering te laten komen. De uitwerking bij de raadswerkgroep is wat ons betreft in goede handen en de SGP wil graag meegeven om te kijken of reductie van het aantal indicatoren kan.

Een aantal zorgpunten komen vanuit deze jaarrekening voor het voetlicht. Onderwerpen waar we van weten dat deze spelen, maar waarvan we juist de hoop hadden hier grip op te hebben:

  1. Het overmatig alcoholgebruik onder jongeren. De toename wordttoegeschreven aan het Corona-effect. Het is voor de SGP herkenbaardat er een toename is van gevallen van overmatig alcoholgebruikonder jongeren. Wat de SGP betreft mag dit punt tot concrete actiesgaan leiden om dit overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. En dan hebben we het nog niet over het drugsgebruik onder jongeren!

  2. In het programma economie constateert de SGP een forse min als gevolg van het achterblijven van de uitgifte van gronden. Dit heeft te maken met de netcongestie die er is en dat is niet alleen een Edes probleem. Kunnen we op dit punt de komende tijd concrete acties verwachten die een groot gedeelte van deze problemen kunnen gaan oplossen en waarbij verder gekeken wordt naar het intensiveren van de contacten met Liander?

  3. Er is aandacht voor de stoppende agrariër, maar de SGP wil aandacht voor de agrariër die door wil met zijn bedrijf. Wanneer krijgen onze agrariërs die door willen met hun bedrijf de behandeling die ze verdienen conform huidige wet- en regelgeving? Hoe lang laten we onze agrariërs bungelen vanwege het achterblijven van duidelijkheid vanuit Den Haag? De SGP zou graag zien dat onze eigen agrariërs in de onze mooie regio Foodvalley behandeld worden als ondernemers die er toe doen!


Afsluitend voorzitter,
De programmarekening laat gelukkig zien dat we ook nog de nodige blauwe pijlen hebben, wat erop duidt dat we genoeg te doen hebben de komende jaren. De SGP wenst het college, de directie en ambtelijke organisatie wijsheid toe bij het vervullen van hun taken.