9 november 2015

Bijdrage van Breunis van de Weerd politieke beschouwingen

Algemeen

Wereldwijd is er veel aan de hand. Oorlogen, geweld, oproer, vervolging van gelovigen, droogte, overstromingen, tornado’s, politieke spanningen, naweeën van de financiële crisis, voorboden van een nieuwe economische crisis, enz. enz.

En in al dat rumoer mogen wij nog in alle rust een begroting bespreken die er gezond en degelijk uitziet. Dat stemt tot dankbaarheid. Gisteren vierden velen in de kerken de dankdag voor arbeid en gewas. Wij mochten onze Schepper en onderhouder, de Heere God, danken voor al het goede dat wij mogen genieten.

In de Bijbel lezen we over de laatste dagen (van het bestaan van de aarde): Er zullen zijn oorlogen en geruchten van oorlogen en vele aardbevingen (natuurrampen).  En op een andere plaats: de mensen zullen gericht zijn op zichzelf, individualistisch en egoïstisch. En dat is precies wat er om ons heen gebeurt. Als Christenen zijn we er van overtuigd dat de aarde in haar huidige vorm aan haar laatste dagen bezig is.

Moeten we in dat besef alles dan maar op zijn beloop laten? Nee. Luther zei daarvan: “als ik zou weten dat morgen de laatste dag zal zijn, dan plant ik vandaag nog een boom.” Vertaald naar nu: als we een huis bouwen dan moeten we dat zo duurzaam mogelijk doen, om roofbouw op de aarde te voorkomen. Ook al beseffen we dat zo’n huis misschien maar een kort bestaan zal hebben.

Met Luther kom ik op de Hervormingsdag die we op 31 oktober herdacht hebben. Die vormde het begin van de reformatie in de 16e eeuw. We hebben dit jaar de discussie over het ambtsgebed en de koopzondag gevoerd. Wat is de volgende stap in het verlaten van onze christelijke normen en waarden? De gemeenteraad is een afspiegeling van hetgeen onder de bevolking leeft. We hebben een hervorming van de bevolking nodig, een terugkeer naar de Christelijke normen en waarden, willen we die ook kunnen doorvertalen bij het besturen van een gemeente als Ede. De SGP zou graag zien dat veel meer mensen de Bijbel als kompas voor hun leven zouden willen gebruiken.

Begroting

We zeiden het al: de begroting is gezond en degelijk. Maar hebben we dan geen kritiek? Nee, op de begroting zoals die voorligt maar heel weinig. Maar we maken ons veel meer zorgen over hetgeen er niet in staat. Ik zal een aantal voorbeelden noemen:

 • Permar, doorkijk na 2016;
 • Calvijnschool Ederveen: het investeringsvoorstel ontbreekt;
 • Openbare ruimte:
  • Achterstallig onderhoud wegen/verhardingen in de wijken
  • Idem vervanging uit beheert groen
  • Kruispunt bij ziekenhuis Gelderse Vallei
  • Fietssnelweg Ede – Wageningen
  • Fietspaden in het buitengebied opwaarderen
  • Rotondes Slotlaan/Kastelenlaan
  • Rotondes rondweg Lunteren
 • Vervanging/nieuwbouw tegelmuseum;
 • Statushouders: bijstandsuitkering, arbeidsparticipatie, woonruimte.

College, zijn deze onderwerpen voor u niet belangrijk? Waarom zijn deze onderwerpen niet in de begroting opgenomen? Schuift u problemen voor u uit?

Diverse onderwerpen         

Food

Tot onze verbazing staat in de begroting opeens een soort werkplan voor het thema Food. Na eerst meer dan een jaar praten en nadenken nu opeens de handen aan de ploeg. Prima natuurlijk, alleen hadden we hiervoor een apart voorstel verwacht. Op zichzelf ziet de uitwerking er goed uit, alleen missen we heel erg de rol van de primaire sector in deze uitwerking. Een gouden kans voor meer verbinding tussen stad en platteland laat het college liggen. College, is dat een bewuste keuze, of heeft u hier even niet aan gedacht?

Vluchtelingen

Ede heeft een goede bijdrage geleverd aan de noodopvang. Vanuit onze christenplicht tot herbergzaamheid, ook van een vreemde, hebben we dat als SGP gesteund. De vraagstukken verleggen zich nu naar degene die hier mogen blijven, de statushouders. Hoe gaan we die opvangen, welke kosten brengen die met zich mee? Wanneer onze taakstelling groter wordt, wat betekent dat bijvoorbeeld voor het aantal bijstandsuitkeringen? En bij de arbeidsparticipatie, hoe betalen we de begeleidingstrajecten naar regulier werk? In deze begroting zien we daar niets van terug.

Er druppelen steeds weer berichten binnen over religieuze spanningen tussen de groepen vluchtelingen. Inmiddels zien we voorbeelden waarbij het COA toch enige scheiding aanbrengt. Is het college alert op deze situatie? En wordt hier actief op doorgevraagd in de contacten met het COA?

Sociaal domein

As buren moj je veur “Malkander” zurgen. Dat hebben de fusieorganisaties in het sociaal domein goed begrepen bij het bepalen van hun naam. Prachtig!

Maar aan zorg voor elkaar ontbreekt het helaas ook nogal eens in gezinssituaties. Bij de behandeling van de perspectiefnota hebben we al aandacht gevraagd voor relatieproblemen. Het blijkt steeds weer een grote bron van zorgvragen. Kinderen, huisvesting, schulden, of nog erger, mishandelingen, bedreigingen en huiselijk geweld komen minstens wekelijks voorbij. Wij vroegen de vorige keer naar de mogelijkheden die we als gemeente hebben in de preventieve sfeer. Daarmee raakten we een open zenuw. Als overheid mogen we ons niet met de privésituatie bemoeien! Dat is ook zo, zelfs de SGP beaamt dat. Maar we mogen wel faciliteren, door bijvoorbeeld mediators beschikbaar te stellen. Een stel met kinderen, die dankzij mediation toch bij elkaar blijft bespaard de gemeente heel veel geld. Is het college bereid om actief te werken aan deze vorm van preventie?

Woningbouw

Prima dat we naar alternatieve (container) woningen kijken. Kan het college toezeggen dat ze voor 1 februari met minimaal 3 locaties komt waar dergelijke woningen kunnen komen?

Begraven

Het lijkt erop dat de opbrengsten bij het begraven structureel hoger zijn dan de kosten. Is het college bereid om met een voorstel te komen tot verlaging van de tarieven?

Dierenasiel

Dit college heeft als ambitie om tot de top van duurzaamste gemeentes te horen. En dan renoveren we ons eigen dierenasiel met een label G qua energieprestatie. Dat schiet niet op en daarover willen we met een motie of amendement komen.

Vuurwerk

De beantwoording op eerder over vuurwerk gestelde vragen vonden we niet bevredigend. Het is teveel verdediging en vasthouden aan het oude. Samen met VVD enGL/PE dienen we daarom een motie in waarin we vragen om een serieuze intensivering van het beleid. Het is een flinke lap tekst geworden, ik ga de motie daarom nu ook niet voorlezen, maar dien hem nu wel in, zodat iedereen goed de gelegenheid heeft de inhoud komende week tot zich te nemen en na te denken over steun.

 

Afsluiting

Gisteravond werd bij ons in de kerk nagedacht over Psalm 144, waarin koning David onder andere welvaart voor zijn land wenst. En hij besluit deze psalm met de woorden: Welgelukzalig is het volk, dien het alzo gaat; welgelukzalig is het volk, wiens God de HEERE is. Dat wensen wij zowel het college als de hele gemeenschap van Ede toe.