18 oktober 2018

Bos verdringt heide

 

Raadsvragen van de raadsleden Pieter Kool en Arnold Versteeg van de SGP,
ingevolge artikel 42 van het Regelement van Orde van de gemeenteraad.

Wie vanaf de Rijksweg de Verlengde Arnhemseweg oprijdt richting Arnhem, ziet net als het bos ophoudt, links de heide liggen. Althans…hier begon de heide. Nu zien we vooral jonge boompjes de heide overwoekeren. Wat de SGP betreft is dat niet de bedoeling. Want net als het bos is ook de heide kenmerkend voor Ede. Dat betekent dat we daar zuinig op moeten zijn.

Het is ons bekend dat genoemd terrein - eigendom van defensie - gemarkeerd is als
hondenlosloopgebied. En daarom mogen er geen schapen grazen en daarom verdringen jonge bomen de mooie heide, zo hebben wij begrepen.

Onlangs is door Gedeputeerde Staten het beheerplan Natura 2000 Veluwe vastgesteld. In dit beheerplan zijn de volgende ambities genoteerd. Eén van die ambities is: ‘In de tijd consistent beleid en consistent beheer van de Veluwe’. Er worden ook knelpunten geconstateerd. Eén van die knelpunten is het ‘Ontbreken van of onzorgvuldig beheer‘. Daaronder wordt onder andere verstaan: 

’Buiten het bos zijn alle habitats op de Veluwe ontstaan door een eeuwenlange traditie van beheer. Bij het wegvallen van het beheer (inclusief begrazing) zal overal de ontwikkeling in de richting van de natuurlijke vegetatie (bos) worden ingezet. Heide, schaallanden etc. zullen geleidelijk overgaan in bos en daarmee verdwijnen’.

De SGP heeft hierover de volgende vragen:

  1. Genoemd hondenlosloopgebied is Natura 2000 gebied. Past het bij de instandhoudingsdoelstelling van dit Natura 2000 gebied, dat dit gebied een hondlosloopgebied mag zijn waar geen beheer op gepleegd wordt en dat daardoor de heide vol opslag komt te staan van jonge bomen?
  2. Wil het college met defensie in gesprek gaan om ervoor te zorgen dat de jonge opslag van bomen verwijderd wordt om de heide in stand te houden? 


Pieter Kool en Arnold Versteeg
Raadsleden SGP