22 januari 2019

De SGP stelt vragen over NK Wielrennen

 

Eén van de ambities uit het Edese Bestuursakkoord 2018-2022, het regeerakkoord van de college dragende partijen, was het organiseren van een meerdaags evenement met landelijke uitstraling. Daarom zal, met instemming van het college van B&W, Golazo (een evenementenbureau met de licentie voor het organiseren van het NK wielrennen) het NK wielrennen dit jaar in Ede organiseren. De gemeente Ede moet hiervoor zo’n € 400.000 betalen.

De SGP fractie is niet content met de (actieve) steun en proactieve rol van het college van B&W om dit driedaags wielerevenement in Ede te laten organiseren. De SGP wil de aandacht voor lichamelijke inspanning en verantwoorde sportbeoefening zien als een positieve bijdrage voor het welbevinden van onze inwoners. Dit wielerevenement draagt daar niet of nauwelijks aan bij. Daarnaast hebben wij grote moeite met het belasten van de zondag door dit evenement.

Ook is de SGP niet content met de gemeentelijke kosten die verbonden zijn aan het organiseren van dit evenement: € 400.000. Dit terwijl Ede miljoenen moet bezuinigen op bijvoorbeeld de (jeugd)zorg. Tijdens de begrotingsbehandeling eind 2018 zei de wethouder financiën het ongeveer zo: ‘We hebben een begroting met een hele grote urgentie. Een begroting die niet sluit. En ook de komende jaren niet sluit als we niets doen. Dus moeten we ingrijpen en moeten we op zoek om de kosten te beperken. Dat betekent geen inflatiecorrectie voor (sport)verenigingen, de (ver)nieuwbouw van vier scholen wordt minstens met een jaar uitgesteld, de korting op paspoorten gaat niet door. Daarnaast moeten we met het organiseren van evenementen voorzichtig zijn. Je kunt niet tegen een school zeggen dat de nieuwbouw met een jaar vertraagd wordt en dat je daarnaast wel een knalfuif gaat houden’.

De SGP heeft daarom de volgende vragen:

  1. Het college had een proactieve rol om het NK wielrennen mogelijk te maken in Ede. Waarom had het college deze zeer proactieve rol? Was het college er zich van bewust dat de zondagsrust hiermee in het geding is en heeft bij het college nog het idee gespeeld om het daarom niet door te laten gaan? Denkt het college echt alle inwoners te kunnen betrekken bij dit evenement, zoals dat de insteek was van de gemeenteraad voor het organiseren van een passend evenement?
  2. Borgt het college dat alle kerkgangers op zondag 30 juni ongestoord en ongehinderd de kerkdiensten in de gehele gemeente Ede kunnen bezoeken? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?
  3. Borgt het college dat kerkgangers op zondag 30 juni kunnen parkeren op de gebruikelijke wijze? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?
  4. Borgt het college dat de kerkdiensten geen geluidsoverlast ondervinden? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?
  5. De begroting van gemeente Ede voor 2019 laat zien dat er zwaar bezuinigd moet worden. Het college doet overal ingrepen om de begroting maar sluitend te krijgen. De inwoners van Ede gaan dit voelen, zeker de kwetsbaren. Tegen deze achtergrond wil het college € 400.000 uitgeven aan een driedaags evenement. Vindt het college dit moreel te verantwoorden?
  6. Er moeten miljoenen bezuinigd worden op bijvoorbeeld de jeugdzorg. Waarom heeft het college niet de keuze gemaakt om € 400.000 te investeren in de jeugdzorg?
  7. Om de kosten te kunnen dekken is een bedrag van € 120.000 onttrokken aan het budget van Ede Marketing. Ede Marketing heeft forse ambities en een relatief beperkt budget. Vindt het college het terecht dat een dergelijk groot bedrag toegekend wordt voor dit ene evenement? En past dit evenement wel bij de doelstellingen van Ede Marketing?
  8. Kan aangegeven worden welke (extra) inzet gevraagd wordt van de hulp- en veiligheidsdiensten en welke kosten daaraan verbonden zijn? Waarom worden deze kosten niet in de begroting genoemd. En, welke invloed heeft deze inzet op de uitvoering van andere wettelijke taken van deze diensten?
  9. Loopt de Gemeente Ede een financieel risico als dit evenement een negatief resultaat gaat opleveren na afloop?
  10. Op welke termijn na afloop van dit evenement stuurt u de gemeenteraad een kosten/baten analyse toe van dit evenement?