13 maart 2015

Klachten en overlast rond Groot Batelaar

In Groot Batelaar aan de Postweg te Lunteren is al enige tijd een woonvoorziening voor dak- en thuislozen met een licht verstandelijke beperking (Domus+) gehuisvest. Daarvoor waren er tijdelijke behandelingen van (ex-)gedetineerden in de forensische psychiatrische kliniek. Omwonenden waren destijds verrast door de verandering. Op dit moment wordt overlast ondervonden en het gevoel van onveiligheid neemt toe. De SGP-fractie heeft daar de volgende schriftelijke vragen over gesteld:

 1. Bent u bekend met de klachten van overlast?
 2. Welke acties worden ondernomen om onveilige situaties te vermijden c.q. tegen te gaan?
 3. Drugs en alcoholverslaving zijn veel voorkomend bij de doelgroep. Bent u bekend met het gebruik ervan door de bewoners van Groot Batelaar?
 4. Wordt er (extra) toezicht gehouden op het drugsgebruik?
 5. Bent u bekend met het feit dat ook voorbijgaande jongeren overlast ondervinden?
 6. Welke acties gaat u ondernemen om het gevoel van onveiligheid weg te nemen?
 7. Is de omgeving voldoende geïnformeerd over de doelgroep die er woont en hoe heeft de communicatie plaatsgevonden?
 8. Is het college van B & W bereid om de communicatie tussen Groot Batelaar en het buurtbeheercomite / omwonenden te helpen verbeteren?
 9. Is het college van B & W bereid om samen met Groot Batelaar de klachten over overlast te behandelen?
 10. Ziet het college van B & W mogelijkheden om, net als in Wehl (gemeente Doetinchem), een beheersplan met regels op te stellen ter voorkoming van problemen en overlast?
 11. Vindt er ook afstemming plaats met de naburige gemeente Barneveld om gezamenlijk op te trekken bij incidenten?

Nico van der Poel