15 juli 2021

Motie: Foodvalley betrekken bij besluitvorming veehouderij

Theo Folmer heeft namens de SGP samen met het CDA en met EdeNU een motie ingediend over het betrekken van Foodvalley bij de landelijke besluitvorming over veehouderij:

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen op 24 juni en 8 juli 2021, constaterende dat:

 • in het vorige week verschenen rapport “Naar een ontspannen Nederland” van Erisman en Strootman gesteld wordt dat de reductie van stikstofdepositie het meest effectief en efficiënt zou zijn in het Groene Hart en de Gelderse Vallei;
 • de auteurs van dit rapport bij de formerende partijen van de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet erop aandringen op korte termijn vergaande besluiten te nemen voor
 • o.a. de Gelderse Vallei, waarbij opnieuw de landbouw onder een vergrootglas ligt en moet leveren;
 • Interpretaties van dit rapport - en dat van het PBL - veel onrust zaaien onder agrariërs, ook in onze gemeete;
 • de regio Foodvalley een groot deel van de Gelderse Vallei beslaat en gemeente Ede daar de centrumgemeente van is;

overwegende dat:

 • er met gelden van de Regio Deal diverse projecten in de veehouderij in de Foodvalley opgestart zijn voor verdere verduurzaming van de hele Nederlandse veehouderij, waaronder bodemverbetering en de eiwittransitie;
 • de gemeente Ede een landbouwvisie ontwikkeld heeft die duidelijk richting geeft aan de veehouderij in onze gemeente;
 • een snelle en ondoordachte sanering van de agrarische sector grote gevolgen heeft voor tal van bedrijven in onze gemeente en daarbuiten, en dus ook voor de gezinnen die daarvan afhankelijk zijn;
 • deze sanering bovendien enorme gevolgen zal hebben voor de aantrekkelijkheid van het landschat, voor het agrarisch natuurbeheer en de weidevogels, de korte ketens, zorgplekken en dagbesteding en toerisme/recreatie;

draagt het college op:

 • bovengenoemde overwegingen kenbaar te maken richting de formerende partijen in Den Haag;
 • hierbij aan te geven als regio betrokken te willen zijn bij de besluitvorming op dit onderwerp;
 • deze motie te verspreiden onder alle gemeenten van de Gelderse Vallei; 

en gaat over tot de orde van de dag.