16 juni 2017

Nieuwe reformatorische school De Valk afgewezen

 

Op 1 juni stond op de agenda van de oordeelsvormende agenda het Plan van scholen 2018-2021. De kwestie die voorlag was de aanvraag van de Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde grondslag in de omgeving De Valk/Wekerom om een reformatorische school te stichten in de omgeving De Valk-Wekerom. Hoewel het stichtingsbestuur een juiste procedure heeft gevolgd, stelde het College van B&W voor om deze aanvraag af te wijzen. Volgens het College was de door het bestuur gestelde prognose van het aantal leerlingen namelijk formeel onjuist. Namens de SGP sprak ik de volgende woorden over het voorstel van het college.

Niet voldaan aan voorwaarden

“Voorzitter, voor ons ligt het Plan van Scholen 2018-2021. De taak van de gemeenteraad hierin is in eerste instantie het vaststellen of nieuwe toetreders voldoen aan de wettelijke eisen. Ook kan daarnaast de plaatselijke context van invloed zijn van op de afwegingen die je maakt. Zoals te lezen is in de aanbeveling van het college, is in dit geval door het bestuur niet aan alle voorwaarden voldaan. De SGP-fractie heeft een aantal technische vragen gesteld, die correct zijn beantwoord. Dank daarvoor.

Jurisprudentie

Het college geeft aan dat de denominatie zich onvoldoende zou onderscheiden van de omliggende reformatorische scholen. Onze vraag aan de wethouder: waarom hebben de huisjuristen op dit punt geen kennis genomen van de aangereikte jurisprudentie? Hieruit zou kunnen blijken dat de genoemde denominatie wel onderscheidend kan zijn.”

Wethouder Weijland antwoordde dat de aangeleverde jurisprudentie inderdaad niet is beoordeeld, omdat de aanvraag immers niet voldoet aan de gestelde landelijke eisen. Ook zag hij na een afwijzing door de gemeenteraad kansen dat de initiatiefnemers en omliggende schoolbesturen samen tot een oplossing kunnen komen. Toen wij doorvroegen, onderstreepte hij dit, maar werd niet concreet.

Betrokkenheid fracties

De fractie van Gemeentebelangen gaf in hun bijdrage aan dat ze in deze aanvraag hun visie bevestigd zien: ze hebben grote moeite met de vrijheid van onderwijs. Gelukkig hebben zij het in dezen niet voor het zeggen! Verder was het tekenend dat veel fracties voor dit onderwerp niet van hun spreekrecht gebruik maakten, wat mogelijk iets laat zien van hun betrokkenheid op het onderwerp.

Alles afwegende is de SGP-fractie genoodzaakt om vóór het collegevoorstel te stemmen en daarmee de aanvraag voor deze nieuwe school in De Valk-Wekerom af te wijzen. In de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 15 juni heeft de gehele gemeenteraad het College gevolgd.

Gerrit Heij, fractievolger