1 juli 2017

Onrust rond Batelaar

 

Ruim twee jaar geleden kreeg de Batelaar, een zorgcomplex aan de Postweg in Lunteren, een andere doelgroep als bewoners. Het was voorheen een kliniek voor behandeling van (ex-)gedetineerden. Het Leger des Heils koos ervoor om de kliniek om te zetten in een Domus+. Dat is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen. Zij krijgen 24-uursbegeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het levensonderhoud. Verslaving aan drugs en alcohol komt veel voor bij deze doelgroep. Met een persoonlijke begeleider wordt hieraan gewerkt. Domus+ Batelaar is speciaal voor cliënten die naast bovengenoemde problemen ook een (lichte) verstandelijke beperking hebben. De gedachte van het Leger des Heils achter deze woonvorm op het platteland is dat de daklozen ontkomen aan de stress van het straatleven. Hierdoor neemt uiteindelijk het gebruik van drank en drugs af, worden er minder strafbare feiten gepleegd en vermindert de overlast.

Verbetering na moeizame start

De introductie van deze nieuwe doelgroep in het buurtschap Nederwoud verliep moeizaam. De informatieavonden voor de buurt verliepen rumoerig en de communicatie vanuit Batelaar was matig. De eerste bewoners zorgden voor gevaarlijke verkeerssituaties en er was overlast voor de omwonenden. Reden voor onze fractie om raadsvragen hierover te stellen aan het college. Intussen was er een buurtbeheercomité opgericht en was er een WhatsAppgroep gestart. Samen met de burgemeester hebben we een werkbezoek afgelegd op Batelaar om de situatie en een aantal maatregelen te bespreken. Dit alles zorgde voor verbetering: de communicatie met de buurt verbeterde, aan de bewoners werden gedragsregels opgelegd, sommige bewoners werden overgeplaatst, Batelaar nam deel aan de WhatsAppgroep en ging in gesprek met het buurtbeheercomité.

Onveiligheid nam toe

Na verloop van tijd begon het gevoel van onveiligheid weer toe te nemen. Een belangrijke oorzaak hiervan was het dealen van drugs in de buurt, buiten het terrein van Batelaar. Op doktersadvies kunnen de bewoners van Batelaar Methadon verstrekt krijgen. Velen van hen hebben daarnaast behoefte aan cocaïne, wat ze zelf kopen van drugsdealers. Op het terrein van Batelaar is dit verboden. Het Leger des Heils staat negatief tegenover het gebruik van harddrugs, maar accepteert hun bewoners wel zoals ze zijn, dus inclusief verslaving. De bewoners weten goed dat dit dealen overlast of ergernis geeft in de buurt. Ze roepen elkaar op om dit de buurt niet aan te doen. Door hun verslaving én hun licht verstandelijke beperking zijn ze echter niet bij machte om de verslaving te beheersen en een andere oplossing te zoeken. De dealers oppakken (hun werk is tenslotte verboden) geeft ook geen oplossing. De bewoners zullen dan nog meer moeite moeten doen om aan drugs te komen, wat weer meer spanning geeft in de groep.

Protestactie

De buurt accepteerde het niet meer. De toonzetting in de WhatsAppgroep werd steeds negatiever. Dit ging de unitmanager van Batelaar uiteindelijk te ver: hij wilde zijn medewerkers hier niet meer mee belasten. Hij besloot uit de WhatsAppgroep te stappen. Dit was de directe aanleiding voor de protestactie (puin storten bij Batelaar), die uitgebreid in het nieuws is geweest. Met deze actie, waar overigens niet de hele buurt achter stond, gaf de buurt een duidelijk signaal af. Voor de bewoners van Batelaar was het een heftige gebeurtenis. Sommigen van hen wilden in de aanval; het personeel had er de handen vol aan om hen te kalmeren. Voor het personeel dat op die avond aanwezig was, was het niet gemakkelijk: ze wisten niet tot hoever de actie zou gaan. Ze zaten klem tussen een boze buurt en gespannen bewoners.

Advies SGP-fractie: heroverweeg doelgroep

Naar aanleiding van deze actie kwam de vraag vanuit Batelaar om advies van de SGP-fractie. We hebben aangegeven dat dit eigenlijk de taak is van Burgemeester en Wethouders en niet van de raad, maar we wilden natuurlijk wel in gesprek gaan en een aantal tips meegeven. Dat gesprek heeft plaatsgevonden. We hebben daar onder andere aangegeven dat deze doelgroep waarschijnlijk blijft botsen met de buurt. De cultuurverschillen zijn heel groot. De ondernemerscultuur in Nederwoud laat zich moeilijk combineren met deze doelgroep. Bij een klein incident zal alles weer op scherp staan. Op langere termijn hebben we de tip gegeven de doelgroep te heroverwegen. Op korte termijn hebben we aangegeven snelle wisseling van bewoners niet ideaal te vinden. Twee instroommomenten per jaar is waarschijnlijk voor de buurt beter te accepteren en Batelaar kan dan twee keer per jaar een groepje intensiever begeleiden.

Tijd nodig

Op korte termijn zal er niet direct iets veranderen. Een organisatie als het Leger des Heils heeft tijd nodig om beslissingen te nemen. De burgemeester is hier actief bij betrokken, samen met de politie. Op dit moment worden verschillende maatregelen besproken en overwogen. Het Leger des Heils heeft het vervoer van bewoners geïntensiveerd, waardoor bewoners minder op eigen gelegenheid naar het centrum van Lunteren, Barneveld en Ede gaan.

Gods heilzame geboden

Wat blijkt ook hierin weer hoe goed en heilzaam Gods geboden zijn en wat er van een mens terecht kan komen als hij los van God en zijn geboden, zonder orde en regel zijn weg moet gaan. Wij zijn niet beter dan de bewoners van Batelaar, wel veel meer bevoorrecht. Vanaf deze plaats doen we daarom een oproep om daar oog voor te hebben en ons niet te laten verleiden door vooroordelen omdat veel bewoners een donkere huid hebben. Verder wensen we het Leger des Heils veel wijsheid toe en hopen we dat de relatie tussen Batelaar en de buurt weer goed zal komen.

Theo Folmer, raadslid