1 juni 2015

Oproep SGP: geen koopzondag in Ede!

‘Laat alstublieft uw stem horen!’ Met deze oproep vraagt SGP-fractievoorzitter Breunis van de Weerd in SGP-klanken 1) om de steun van zijn achterban bij het referendum van D.V. 10 juni a.s. over de openstelling van winkels op zondag. Voor Van de Weerd is  het ‘van het grootste belang dat een meerderheid van de bevolking aangeeft tegen de koopzondag te zijn’.

Hoewel de SGP geen voorstander is van het houden van een referendum - de politiek ontloopt daarmee haar verantwoordelijkheid - wil zij nu niet anders doen dan haar achterban oproepen haar mening te geven. Van een brede tegenstem kan een krachtig signaal uitgaan in de richting van de Edese samenleving en de gemeenteraad. Die tegenstem onderstreept ook het feit dat veruit het grootste deel van Edenaren geen behoefte heeft aan een koopzondag in Ede.

Voor de SGP is de besluitvorming over de koopzondag een principiële zaak. Voor de SGP is het ook geen achterhoedegevecht, de SGP zal blijven benadrukken dat het voor heel de samenleving goed is die ene dag in de week rust te hebben, afstand te nemen van de hectiek van de week. Graag noemen we u de verschillende argumenten tegen de koopzondag.

  • Wij geloven dat God met de schepping van de aarde één dag apart gezet en geheiligd heeft als rustdag. Hiervan spreekt ook het vierde gebod van de Tien geboden des Heeren, zoals die ons in de Bijbel zijn gegeven. Deze dag mag  de mens rusten van de arbeid.
  • Deze dag, de zondag, is er ook voor het bezoek van de kerkdiensten. Om daar als gemeente de rijkdom van Gods Woord te horen en met het oog op de nood van de medemens de ‘christelijke handreiking’ te doen.  Het is voor de SGP van belang dat de kerkdiensten niet belemmerd worden.
  • De koopzondag staat haaks op deze notities van rust en gemeenschapszin. De roep om een koopzondag wordt vooral gedreven door economische motieven. Productie en consumptie moeten stijgen, zonder dat we ons rekenschap geven van de gevolgen van een opgejaagde  samenleving.
  • Economische motieven blijken daarnaast vaak misplaatst. Op veel plaatsen waar de koopzondag is ingevoerd vallen de financiële resultaten tegen. De kosten nemen toe, terwijl daar niet of nauwelijks een omzetstijging tegenover staat.  Zie daarvoor ook de uitkomsten van het  door de CHE uitgevoerde onderzoek 2).
  • Het zijn met name de grootwinkelbedrijven die financieel voordeel halen uit de koopzondag. De kleine middenstander gaat er vaak op achteruit. Hij voelt zich vanwege de concurrentie gedwongen om mee te gaan. Of wil niet mee doen vanwege die ene dag rust die er voor hem nog over is. Juist deze ondernemer, die moeite heeft om het hoofd boven water te houden, moet het met een koopzondag niet nog moeilijker gemaakt worden.
  • De grote meerderheid van het winkelpubliek van Ede heeft volgens onderzoek geen behoefte aan een koopzondag. Ede heeft ook niet dat aantrekkelijke centrum dat veel mensen van buiten Ede zal trekken.  Om het winkelcentrum van Ede alleen al voor de eigen inwoners aantrekkelijker te maken zijn andere oplossingen nodig dan de openstelling op zondag 3).
  • Uit onderzoek in opdracht van de gemeente Ede blijkt dat 75% van het winkelpersoneel niet wil werken op zondag. Daarnaast verwacht 33% van het personeel dat zij dan wel verplicht worden te werken  als de winkel open gaat. Ook uit signalen van vakbonden blijkt duidelijk dat de positie van de medewerker  in de knel komt. Voor de SGP is van belang dat medewerkers nooit verplicht kunnen worden om op zondag te gaan werken. Het gaat hier niet om noodzakelijke arbeid.
  • Het openstellen van winkels vraagt ook om extra inzet en kosten van bijvoorbeeld toezichthouders en politie. Ook moeten er afspraken gemaakt moeten worden over het parkeren.  De SGP is van mening dat de rekening daarvan niet bij de burger of bij de winkelier die op zondag gesloten is gelegd mag worden.

 

1) SGP-klanken is het periodiek dat de SGP Ede verspreid onder haar leden. Naast deze oproep is in het laatste nummer van de SGP-klanken meer informatie opgenomen over het komende referendum over de koopzondag.

2) Zie voor de uitkomsten van dit onderzoek het nieuwsbericht van 18-05-2015 op ede.sgp.nl. Op korte termijn zullen op de website van de SGP de resultaten van een aanvullend onderzoek van de CHE naar het winkelgedrag van de Edese winkelpubliek geplaatst worden

3) Zie daarvoor onder andere het verslag op de website van het werkbezoek van de SGP-fractie aan winkeliers in het centrum van Ede en het artikel in de rubriek ‘Ondernnemersvisie’ in de SGP-klanken.