10 november 2015

Permar

De SGP-fracties van de gemeenteraden van Barneveld en Ede hebben kennisgenomen van de presentatie van het rapport ‘Permar onderzocht (Organisatorische, bestuurlijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen 2011-2015)’ door bureau Berenschot.

Er zijn ernstige feiten geconstateerd inzake onder andere de informatieverschaffing en de informatie uitwisseling tussen de diverse gremia.

De fracties willen de inhoud van het rapport ‘Permar onderzocht (Organisatorische, bestuurlijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen 2011-2015)’ bestuderen, en de reactie van het Algemeen Bestuur van de Permar en de colleges van B & W afwachten alvorens tot een standpuntbepaling te komen.

L. de Knegt                                                N.M. van der Poel
SGP-fractie Barneveld                              SGP-fractie Ede