29 april 2014

Persbericht

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart hebben de beoogde coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, D66, Gemeentebelangen en PvdA zich met elkaar teruggetrokken op een fictief eiland.
De beoogde oppositie, SGP, VVD, GL/PE en BB, stond daarmee op een zijspoor en dus buitenspel. Met hen ruim 20.000 kiezers.

Op 24 maart zaten alle partijen klaar om zoals afgesproken hun bijdrage te leveren. Dit werd echter doorkruist door de onverwachte mededeling dat de vijf coalitie partijen elkaar hadden gevonden. Hierdoor werd de ingezette informatieprocedure abrupt afgebroken. Voor daadwerkelijke uitwisseling van standpunten en aanbevelingen was vervolgens geen plaats.

Ook de afgelopen maand is er geen enkel contact gezocht om de inbreng van de andere helft van de kiezers mee te nemen en zo te komen tot een breed gedragen plan voor de komende vier jaar. Wél zijn er tussentijds enkele summiere voortgangsberichten van formateur Kremers verschenen met als voornaamste boodschap dat in goede harmonie vooruitgang werd geboekt.

Op 24 april, zo’n twee weken voordat het bestuursakkoord op 8 mei zal worden vastgesteld en de wethouders benoemd zullen worden, is een concept convenant gepubliceerd.
De raadsleden mogen op maandagavond 28 april verhelderende vragen stellen over de tekst en/of toevoegingen aan de tekst kenbaar maken. Inhoudelijk mag er niet gediscussieerd worden

Voor de oppositiepartijen is dit mosterd na de maaltijd en een zoveelste voorbeeld van plannen die van bovenaf gemaakt worden en waarop anderen alleen maar mogen reageren. En daar ook nog eens weinig tijd voor krijgen.

In het concept convenant staan mooie woorden als 'betrouwbare overheid', 'maximale openheid en actieve betrokkenheid' maar de procedure tot nu toe getuigt hier bepaald niet van.

Zowel ter linker als ter rechter zijde is veel onvrede over de gevolgde procedure. De gehele oppositie heeft daarom besloten om vanavond niet deel te nemen aan de informatiebijeenkomst. Zij ziet daarin geen enkele meerwaarde.

De beoogde coalitie heeft meerdere mogelijkheden gehad om aan de, nu kennelijk gewenste, informatie te komen. De beoogde oppositie zal haar politieke beoordeling van het convenant geven op 8 mei tijdens de Politieke Dag Ede. Vervolgens zal zij, zoals van haar verwacht mag worden, de komende raadsperiode serieus en opbouwend kritisch te werk gaan.  

Fracties SGP, VVD, GL/PE, BB