14 juli 2015

Perspectiefnota: SGP vraagt aandacht voor christelijk perspectief

De twee laatste gemeenteraadsvergaderingen is de Perspectiefnota 2016 - 2019 behandeld. In de eerste termijn op 2 juli jl. heeft fractievoorzitter Breunis van de Weerd aandacht gevraagd voor het behoud van de Bijbelse inzettingen.

Polarisatie

Namens de SGP maakt hij zich zorgen over alle zaken die ter discussie gesteld worden: ‘In deze raad is sprake van een sterke polarisatie en dat heeft zijn doorwerking in de maatschappij. Veel zaken die onze inwoners diep raken worden ter discussie gesteld en aangepast. Dat begon met het ambtsgebed, nu gaat het over de koopzondag. Ieder spoortje dat naar een Christelijke levensovertuiging neigt moet radicaal uitgewist worden. De overheid moet neutraal zijn is het veelgehoorde argument. Alsof dat mogelijk is.’

Huwelijkstrouw

Na deze inleiding maakt Van de Weerd dat concreet`. In lijn met de landelijke SGP-campagne wordt aandacht gevraagd voor huwelijkstrouw. ‘Uit onderzoeken blijkt dat het verbreken van een huwelijk, naast psychische en emotionele schade voor de personen zelf, veel nadelige neveneffecten heeft. Zeker wanneer er nog jonge kinderen zijn. En daar hebben wij als gemeente volop mee te maken. Bij de sociale teams komen veel vragen binnen die gerelateerd zijn aan echtscheidingen.’ Het College van B&W wordt gevraagd of zij bereid is om een verkenning uit te voeren hoe wij als gemeentelijke overheid een bijdrage kunnen leveren aan het beperken van het aantal echtscheidingen. In de beantwoording door wethouder Meijer ontvangt de SGP een voorzichtige toezegging dat bij welke signalen dan ook, altijd het gesprek plaats vindt om samen met betrokkenen en partijen uit de samenleving te zoeken naar oplossingen.

Diverse andere onderwerpen komen aan de orde. Binnen het Sociaal domein komen nog de sociaal teams voorbij. Ook het leerlingenvervoer komt nog ter sprake. De SGP accepteert een verlaging van het tarief voor het identiteitsgebonden vervoer, als ook het andere vervoer naar de wettelijk norm gebracht wordt. En hoe zit het nu met de openbare ruimte, accepteren we nu wel of juist geen verlaging van het kwaliteitsniveau. Op dit punt krijgt Van de Weerd van de wethouder een harde toezegging dat het niveau gelijk blijft.

Financiën: de auto geen melkkoe

Op financieel vlak is de SGP niet ontevreden over het beleid. Toch heeft Van de Weerd nog een aantal opmerkingen. Eerder is met een motie afgesproken de parkeertarieven niet te verhogen. Die motie is niet uitgevoerd. Maar de auto is geen melkkoe. En een tariefsverhoging gaat rechtstreeks in tegen de maatregelen die ditzelfde college wil nemen voor het levendig centrum.’ In de tweede termijn op 9 juli jl. is op dit punt onder andere door de SGP een tweetal amendementen ingediend, waarvan er één is aangenomen.

Een ander financieel punt betreft de precarioheffing. De SGP kan daarmee instemmen, maar ‘dit is ook een prima kans om de hondenbelasting af te schaffen.’ Een amendement met die strekking wordt in de tweede termijn aangenomen.

Naast genoemde amendementen wordt in de tweede termijn aan diverse amendementen en moties steun verleend. Beleid kan op deze wijze, ook vanuit de oppositie, bijgestuurd worden. Een ieder dit bij de vormgeving van dit beleid betrokken is wordt door Van de Weerd in zijn eerste termijn Gods zegen toegewenst.