20 november 2021

Programma begroting 2022-2025 (update)

Op donderdag 28 oktober 2021 heeft de fractievoorzitter namens de SGP zijn bijdrage uitgesproken ten behoeve van de algemene beschouwingen over de de Programmabegroting. 

Hieronder kunt u de bijdrage lezen:

Voorzitter,

De Heere regeert en voert Zijn raad uit. Dit kunnen we wel stellen tegenover ‘samen krijgen we Corona er onder’. In zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus (een samenvatting van de

christelijke geloofsleer) belijden wij, ik citeer ‘dat gezondheid en ziekte…..en alle dingen, niet bijgeval (toeval), maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen. Deze boodschap heeft onze inwoners vandaag de dag niet veel meer te zeggen, omdat we zelf graag alles in de hand willen houden. Echter, het loopt de Heere God niet uit de hand. Ook niet in Ede en ook niet naar de toekomst. In dat vertrouwen en in die afhankelijkheid beoordelen wij ook de begroting die vandaag in 1e termijn voorligt. In Ede gaat er veel goed en is er veel om dankbaar voor te zijn, ondanks de gebrokenheid en zorgen in onze samenleving.

In één zin merkt de SGP op dat er in de begroting sprake is van incidentele ruimte is en een structureel tekort. Voor het structurele tekort is er de verwachting dat dit opgelost kan worden als een nieuwe regering besluiten zal nemen waarmee deze tekorten worden gedekt. Op basis van de huidige begrotingsregels voldoet onze begroting.

Bij de begroting hebben wij een aantal aandachtspunten:

De dorpen

In de begroting gaat het weinig over de buitendorpen.

Woningbouw is nodig. Ook in de kernen van gemeente Ede. Hierbij denken we speciaal aan Otterlo, Harskamp en Wekerom en dan liefst een 15-20 woningen per jaar. Kan het college een update geven over de woningbouwplannen in Wekerom-Oost?

Belangenverenging Wekerom is gevraagd om een plan te presenteren over de herinrichting van de Edeseweg. Dit proces loopt al een aantal jaren. Er ligt nu een compleet plan bij de Gemeente Ede en de inwoners van Wekerom zijn benieuwd wanneer dit plan verder gestalte kan krijgen. In de begroting staat de vervanging van de deklaag van de rijbaan Edeseweg in Wekerom. Hoe verhoudt zich dat met de plannen die gemaakt zijn op verzoek van de Gemeente Ede aan de belangenvereniging Wekerom? Kan dit integraal opgepakt worden? Graag een reactie van de wethouder.

Ontwikkeling bedrijventerrein Harskamp. De gemeente heeft al jaar en dag gronden in bezit voor de ontwikkeling van cq uitbreiding van het bedrijventerrein. In verband van Natura 2000 is alles op een laag pitje gezet. Wat is de status op dit moment?

We constateren dat in 2022 en 2023 een nieuwe multifunctioneel dorpshuis in Otterlo gerealiseerd wordt. Dat is goed voor Otterlo. Ook heeft Otterlo’s belang half september jl. aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid en parkeren, ofwel Otterlo als ontvangstlocatie. Wat de SGP betreft goede input voor de leefbaarheid van Otterlo. De SGP vraagt het college om op korte termijn (binnen twee maanden) een informatieve bijeenkomst te organiseren met betrekking tot deze problematiek, waarbij Otterlo’s Belang ook uitgenodigd wordt om hun plan toe lichten. Wil het college deze toezegging doen?

Dorpsraden: wij vernemen van enkele Dorpsraden dat ze een moeizame relatie hebben met het college. De vraag die eigenlijk door hen gesteld wordt is: ziet het college ons nog wel als partner? De SGP vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Temeer omdat de Dorpsraden een schakel zijn naar onze inwoners. Herkent het college dit? Heeft het college gesprekken met de Dorpsraden over dit thema? Wat is de visie van het college op het ‘instituut ‘ Dorpsraad?

Als laatste op dit punt voor Lunteren, voorzitter. De SGP wil pleiten voor het aanleggen van een fietspad langs de rondweg Lunteren, de Westzoom. Nu de aanleg van de uitbreiding van het industrieterrein De Stroet vorm wordt gegeven, zou dit in de planvoering mooi meegenomen kunnen worden. Graag een reactie van het college en we hopen ook op steun vanuit andere partijen.

Dienstverlening

De SGP krijgt te vaak te horen van zowel burgers als bedrijven dat het schort aan de dienstverlening van gemeente Ede. Brieven die niet aankomen, brieven die laat of helemaal niet beantwoord worden, bedrijven die liever in andere gemeenten zaken doen dan in Ede omdat het ingewikkeld dan wel slecht georganiseerd is in Ede. Herkent het college dit? Zo ja, wat doet het college/gaat het college hieraan doen?

De SGP heeft ook een vraag over stijging fte’s. Het college zegt vooral dat er een stijging zou zijn in ruimtelijk domein. In het toegestuurde overzicht zien wij dat niet terug. De grootste stijging staat bij Advies en Interimmanagent van ruim 7 fte. Kan het college dit voor ons duiden?

Verkeersveiligheid

Veel ongelukken in het buitengebied, mede door alcoholgebruik. Er is al het nodige gedaan om overmatig drankgebruik tegen te gaan. De SGP pleit ervoor om dit ook bij werkgevers onder de aandacht te brengen. Deze worden in het kader van Frisvalley niet gezien als doelgroep, terwijl bij werkgevers vaak de week afgesloten wordt met de nodige alcohol. Wil het college deze doelgroep ook betrekken in de campagnes bij het tegengaan van overmatig alcoholgebruik in combinatie met de verkeersveiligheid? Wanneer kunnen we op dit punt een volgende campagne tegemoet zien?

Sociaal Domein

Zorgen over individuele ondersteuning – de begroting is 7 mio minder dan ten opzichte van 2021 en in de jaren erna nog een keer 5 mio minder, terwijl de opgaven niet kleiner worden. Deelt het college onze zorgen?

Om geen grote gaten op te lopen moeten we als raad hier kort op zitten en vroegtijdig en regelmatig geïnformeerd worden, zodat tijdig bijgestuurd kan worden. Kunnen wij op dit punt tijdig de juiste informatie tegemoet zien, college?

Agro-food

Hoe houden we als Ede grip op Food en de innovatie van de agro-food-industrie bij een afnemend draagvlak onder de Haagse politici en in relatie tot de stikstofuitstoot? Kunnen we in Ede wel een eigen lijn blijven uitzetten om de agro-food-sector in de regio te stimuleren?

Bij de grote Edese opgaven wordt ook de transitie van de landbouw genoemd. Op pagina 62 bovenaan wordt zelfs gezegd dat we gemeentelijke regie houden op landbouwtransitie. Hoe gaan we dit doen met een budget van slechts ongeveer 6 ton? Zelfs een vlotte vergunningverlening voor agrarische bedrijven is nu al niet haalbaar. Overschatten we de mogelijkheden die we als gemeente Ede hebben niet als het gaat om de landbouwtransitie?

Woningmarkt

De woningmarkt staat onder druk. Te grote vraag en een te laag aanbod, dit in combinatie met overige maatregelen, heeft tot gevolg dat de markt enorm overspannen is en starters weinig kans krijgen op deze markt. Deze vastgelopen woningmarkt in relatie de woningbehoefte onder onze inwoners, vluchtelingen, statushouders, etc., maakt het er niet makkelijker op. Er moeten pijnlijke keuzes gemaakt worden, waarbij we onze eigen inwoners niet mogen vergeten. Een eenvoudige oplossing voor dit probleem is niet zomaar voorhanden. De SGP pleit voor het creëren van meer seniorenhuisvestiging, zodat op dit punt een doorstroom op de woningmarkt kan worden gerealiseerd. De SGP overweegt om hier een motie over in te dienen om dit te bewerkstelligen.

Klimaatverandering

In het kader van klimaatverandering, hittestress, wateroverlast, heeft het afkoppelen van regenwater van de riolering ook effect. Dit mag wat de SGP hernieuwd onder de aandacht worden gebracht. Wij overwegen op dit punt een motie in te dienen om hiervoor een subsidieregeling in het leven te roepen die inwoners daartoe zal verleiden.

Buitengebied

We hebben een fraai buitengebied wat erg gewaardeerd wordt en aantrekkelijk is voor inwoners en toeristen. Na het zomerreces op 2 september hebben we kennis kunnen nemen dat er gebieden zijn (de zgn witte gebieden) waar geen contracten kunnen afgesloten worden voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. De SGP fractie ziet graag inzet van het college om dit te veranderen en dat op te pakken met de provincie. Hiervoor kunt u van ons een motie tegemoet zien.

Begraven

De visie begraven is ook op de lange baan geschoven en wordt pas behandeld na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De SGP baalt hiervan, omdat we hier al aan het begin van deze raadsperiode onder wethouder Hoefsloot aandacht voor hebben gevraagd. Waarom moet dit zolang duren, college?

Afsluiting

Deze begrotingsbehandeling is de laatste van deze collegeperiode. Dat wil niet zeggen dat er niets meer te doen is. De begroting laat juist zien dat er nog veel te doen is voor Ede. Als SGP gaan wij daar graag mee aan de slag, om zo het goede voor onze inwoners te zoeken.

Tot slot wensen wij het college, griffie en ambtenaren van harte Gods zegen toe bij het vele werk wat wacht.

Dank u wel!