29 februari 2016

Raadslid Versteeg stelt raadsvragen over grootte van AZC’s

Al eerder - in november 2015 - heeft de SGP-fractie aangegeven dat het opvangen van vluchtelingen in kleinere centra wenselijk is. De laatste tijd zien steeds meer lokale bestuurders het nut van deze wenselijkheid in. Zo pleitten twee Brabantse burgemeesters op 22 februari in de Volkskrant voor kleinschalige opvang. Daarbij denken zij aan AZC’s die niet groter zijn dan voor de opvang van vijftig of honderd vluchtelingen. Immers heeft, zo stellen zij terecht, kleinschalige opvang veel voordelen.

 

Kleinschaliger opvang?

In 2015 hield het COA nog vast aan de opvang van minimaal zeshonderd vluchtelingen per locatie. Eind 2015 werd die grens vloeibaar en ging de ondergrens naar driehonderd. Als reactie op het pleidooi van de twee burgemeesters, stelt het COA op 24 februari in de Volkskrant open te staan van kleinschalige opvang. Onlangs gaf staatssecretaris Dijkhoff in de Tweede Kamer nog aan dat het opvangen van vijftig vluchtelingen op een locatie best mogelijk moet zijn. Tot nu toe volgde het college van B&W het beleid van het COA. Ook heeft het college eind 2015 een signaal richting de Tweede Kamer gegeven om meer middelen beschikbaar te stellen om zodoende kleinschalige opvang mogelijk te maken.

De SGP heeft over bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college bekend met bovengenoemde uitspraak/reactie van het COA en de staatssecretaris?

2. Heeft het college al contact met het COA gehad over de mogelijkheid voor kleinschalige opvang, van 50 -100 vluchtelingen per locatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was hun reactie?

3. Hoe beoordeelt het college de mogelijkheid voor kleinschalige opvang van 50 - 100 vluchtelingen per locatie? Wat betekent dit voor het beleid van de gemeente Ede?

 

Lindehof (Otterlo)

Op locatie de Lindehof in Otterlo kunnen zeshonderd asielzoekers opgevangen worden. De businesscase van de initiatiefnemer laat dat althans toe. De bevolking in Otterlo heeft één en andermaal aangegeven dat wat hen betreft het opvangen van vluchtelingen mogelijk is. Maar niet in grote aantallen van zeshonderd, maar juist in een aantal van honderd vluchtelingen. De SGP heeft over bovenstaande de volgende vragen:

1. Welke ondergrens voor het aantal te plaatsen asielzoekers hanteert de initiatiefnemer van de Lindehof?

2. Hoe weegt het college de haalbaarheid van een businessplan van de eigenaar van de Lindehof versus de wens van de bevolking van Otterlo?

 

Vluchtelingen op vakantieparken

Gemeente Ede wil permanente bewoning van woningen op parken tegen gaan. Op dit moment lopen er heel wat handhavingszaken in Ede. Permanente bewoning van vakantieparken (Goudsberg, Braamhorst, De Lindehof) voor de duur van 5 jaar voor de opvang van vluchtelingen kan dan volgens gemeentelijk beleid niet de bedoeling zijn. De SGP heeft over bovenstaande de volgende vragen:

1. Klopt bovenstaande conclusie?

2. Indien bovenstaande conclusie volgens u niet klopt, kunt u dan aangeven waarom deze niet klopt? En kan het college dan ook aangeven hoe dit uit te leggen is aan al die eigenaren die een handhavingsverzoek hebben gekregen/nog krijgen?

3. Is het college bereid, mede gezien het woningen tekort, de druk van de komst van statushouders op de woningmarkt, de mogelijke bewoning van vakantieparken door asielzoekers voor de duur van vijf jaar, de huidige verzoeken tot handhaving te bezien en te komen tot een overgangsperiode van bijvoorbeeld vijf jaar?

De SGP-fractie stelt het op prijs dat de beantwoording van bovenstaande vragen plaatsvindt gelijktijdig met de uitkomsten van het onderzoek door Arcadis naar de shortlist locaties.

Arnold Versteeg, raadslid