25 april 2014

Raadsvragen brand Hoge Veluwe

Raadsvragen van de SGP- fractie ingevolge artikel 43 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Datum: 22 april 2014.

Onderwerp: Brand Hoge Veluwe.

Op de 1e paasdag heeft een grote heidebrand gewoed op de Hoge Veluwe. Uit de pers hebben we vernomen dat de code voor brandgevaar licht groen was. En dat terwijl er kennelijk toch sprake was van een grote mate van brandrisico’s. De SGP heeft daar de volgende vragen over:

1. Klopt het dat de kleurcode voor brandgevaar op 1e paasdag lichtgroen was?

2a. Wie houdt deze codering actueel

2b. Wie is bestuurlijk verantwoordelijk voor deze codering?

3a. Is de grote hoeveelheid toeristen op de campings tijdens het paasweekend een overweging geweest bij het vaststellen van de code op 1e paasdag?

3b. Heeft het al dan niet kunnen afgeven van een vergunning voor het stoken van paasvuren een rol gespeeld?

3c Welke andere overwegingen spelen een rol?

4. Indien vraag 1 met ja beantwoord wordt, is de code lichtgroen een ambtelijk advies geweest of ligt daar een bestuurlijk besluit onder? Indien beide aan de orde zijn, waren het ambtelijk advies en het bestuurlijk besluit gelijkluidend?

5.  De brandweer is overgegaan naar de veiligheidsregio. Dit is een heel groot gebied dat ver de Achterhoek in reikt. Is deze regio in staat om de risico’s in zo’n groot gebied goed in te schatten? Zou de code er voor de Veluwe anders uitgezien hebben wanneer deze meer lokaal bepaald zou zijn?

6.   Heeft de code lichtgroen gevolgen gehad voor de wijze waarop de brand is aangepakt en de keuzes die door de dienstdoende brandweer gemaakt zijn?

7. Een dergelijke grote brand zal zeker geëvalueerd worden. Is het college bereid om het aspect van de wijze waarop de codes voor brandgevaar bepaald worden mee te nemen in deze evaluatie?

Wij zien graag uw schriftelijke antwoorden binnen de gestelde termijn van 30 dagen tegemoet.

N.M. van der Poel