17 november 2014

Raadsvragen van SGP raadslid Arnold Versteeg, ingevolge artikel 43 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Onderwerp: Decentralisaties  - 3D’s.

Op 6 november hebben we tijdens een oordeelsvormende vergadering gesproken over de voortgangsrapportage van de 3D’s. Bij deze decentralisaties gaat het zowel om een transitie als een transformatie.
Omdat vanwege de tijd niet alle vragen beantwoord konden worden, een aantal zaken nog onduidelijk bleven en wij daarnaast door diverse instellingen geïnformeerd zijn over een aantal cruciale zaken, volgen hierbij nog een aantal vragen.

1.Wijkverpleging
A. Heeft de gemeente als het om wijkverpleging gaat het Zorgkantoor geadviseerd alleen Vilente, Icare en Opella (zijnde grote zorg organisaties) zaken te doen?
Zo ja, waarom en met welke organisaties zijn dat?

B. Wat is het standpunt van het Zorgkantoor in deze?

2. Zorgkantoor versus gemeente
A. Twee organisaties  - het Zorgkantoor en de gemeente – zijn bezig met bezuinigingen. Het vermoeden is dat beiden niet weten hoe die bezuinigingen op elkaar inwerken. Klopt deze constatering?

B. Omdat beiden moeten bezuinigen krijgen Zorgorganisaties van zowel het Zorgkantoor als de gemeente taakstellingen opgelegd. Is het niet beter dat het Zorgkantoor en de gemeente eea afstemmen en dat de gemeente daar de regie inneemt?

C. Wat zijn trouwens uw ervaringen met het Zorgkantoor? Wil het Zorgkantoor met de gemeente wel in gesprek cq afstemmen? Stel dat het Zorgkantoor niet wil, wat gaat de gemeente dan doen?  Als het Zorgkantoor wel wil, wanneer is dit overleg gepland, of zijn er al resultaten te melden?

3. Huiskamerprojecten
A. Welk beleid wordt er gevoerd als het gaat om Huiskamerprojecten?  Kunt u daarnaast ingaan op de volgende aspecten:
- is er nog financiële ruimte?
- hoe organiseert de gemeente de aanbesteding
- wordt er nog voorlichting gegeven over subsidiering?

B. Klopt het dat SWO en Icare willen stoppen met alle dagopvang/verzorging en ongeveer € 300.000 wil claimen bij de gemeente voor huiskamerprojecten?  Zo ja, wat is uw visie hierop? en welke financiële middelen blijven dan nog over voor andere aanbieders?

4. Transformatie
Om zorg tegen lagere kosten blijvend mogelijk te maken is transformatie en innovatie noodzakelijk. Korten op uurtarief is geen transformatie/innovatie.
A. Op welke wijze hebt u transformatie/innovatie ingebed in de contracten? Welke incentive heeft het college voor de aanbieders ingebouwd om te vernieuwen en slimmer te werken?

B. Is er voldoende geld voor transformatie/innovatie?

Arnold Versteeg