3 april 2015

SGP Ede wil ambtsgebed handhaven

Volgens SGP-fractievoorzitter Van de Weerd komt in het uitspreken van het ambtsgebed onze afhankelijk van de Heere naar voren. Dat zei hij tijdens de oordeelsvormende vergadering in de Edese raadsvergadering van donderdag 2 april. Van de Weerd erkent daarmee dat het gebed een persoonlijke zaak is. Maar hij keerde zich ook nadrukkelijk tegen de opvatting dat met het ambtsgebed sprake is van een vermenging van kerk en staat. Die opvatting werd onder andere door initiatiefnemer VVD en andere partijen naar voren gebracht als argument om het ambtsgebed af te schaffen. Van kerkelijke inmenging is volgens de SGP geen sprake.

Respect

Het doet de SGP juist pijn om als partij het ambtsgebed los te moeten laten en zo “mee te moeten in de visie van de mainstream, waarin alles wat afwijkt ouderwets of achterhaald is.” Het werd een lastige discussie, waarin de partijen respect vroegen voor elkaar tegengestelde meningen. Met de woorden van de VVD: “We vragen respect voor elkaar, we vragen niet om niet te bidden.” Toch willen deze partijen met dat gebed niet geconfronteerd worden!

Waarom nu?

Anderzijds was er ook twijfel bij diverse partijen. “Waarom moet deze discussie nu op dit moment gevoerd worden? Had dat niet anders gekund?” zo werd onder andere door de ChristenUnie gevraagd. Evenals de SGP was deze partij duidelijk over haar standpunt en benadrukte zij de waarde van het ambtsgebed. En ja, stel dat het geen waarde heeft, moet het dan maar afgeschaft worden? Of is het ambtsgebed mogelijk onderdeel van de traditie, de joods-christelijke, of die van Ede? zo vroeg Burgerbelangen zich af. In ieder geval erkenden nagenoeg alle partijen het persoonlijke karakter van de hierin te maken afweging door met de besluitvormende vergadering een hoofdelijke stemming aan te vragen. Ook daarin is het voor de SGP duidelijk: “De Heere regeert.” Dit was ook de titel van de bijdrage van Van de Weerd, die hieronder integraal is opgenomen.

Bijdrage Breunis van de Weerd: “De HEERE regeert”

“Tijdens het eerste kabinet-Rutte heeft SGP’er Holdijk een doorslaggevende stem gehad in de Eerste Kamer. Hoe groot is de kans dat zo’n situatie zich voordoet? Statistisch gezien heel laag. Toen kwamen er nieuwe verkiezingen. De kans dat een vergelijkbare situatie zich opnieuw voordoet, is zo klein dat dit statistisch niet uit te rekenen is. En toch gebeurde het!

Dat is geen toeval. Wij geloven en belijden dat God de HEERE een almachtig God is. Hij bestuurt deze wereld en laat ontwikkelingen al dan niet toe. Persoonlijk ervaar ik heel sterk dat de HEERE ons wil gebruiken als middel om zijn regering vorm te geven. Daarbij zijn wij maar hele kleine schakeltjes die in alles van Hem afhankelijk zijn.

In het ambtsgebed komt deze afhankelijkheid duidelijk naar voren. In 2002 is het ambtsgebed aangepast en zijn een aantal elementen eruit gehaald. Daar waren we als SGP-fractie niet blij mee, maar het element van afhankelijkheid is toen behouden. Daarnaast vinden we de bede om wijsheid en helder inzicht bij het besturen van onze gemeente heel waardevol.

Het aanhoren en meebidden van het ambtsgebed is een heel persoonlijke beleving. Het gaat om een tere zaak, die uiterst gevoelig ligt. De wijze waarop de VVD dit onderwerp geagendeerd heeft nemen we hun dan ook zeer kwalijk. Enkele weken voor de verkiezingen wordt via de pers naar buiten gebracht dat de VVD een initiatiefvoorstel voor het afschaffen van het ambtsgebed ingediend heeft. Waarom enkele weken voor de Provinciale Statenverkiezingen? En waarom via de route van de pers? Dit onderwerp leent zich immers veel beter om eerst eens in het presidium aan te kaarten!

De VVD komt met het argument van de scheiding van kerk en staat. Maar waar zit die vermenging dan als het gaat om het ambtsgebed? In de ogen van de SGP is er sprake van vermenging bij een situatie als in Zweden, waar de Lutherse kerk de staatskerk is, of in China, waar de staat de staatskerk aanstuurt. Maar daar is hier in de verste verte geen sprake van.

Verder geeft de VVD als argument dat we wel een ambtsgebed uitspreken bij de besluitvormende vergadering, maar niet bij de oordeelvormende vergaderingen. Daar heeft de VVD een terecht punt. Wat de SGP betreft vinden we het prima dat ook bij iedere oordeelvormende vergadering het ambtsgebed uitgesproken wordt. En waarom de vergaderingen niet besluiten met een dankgebed?

De VVD wil een respectvolle discussie, maar toont met dit voorstel geen respect voor andersdenkenden. De visie van de mainstream is goed en alles wat afwijkt, is achterlijk of ouderwets of achterhaald. Dat is een ongelofelijk hautaine houding. Net of datgene wat de meerderheid vindt per definitie het beste is en dat iedereen dat dan maar moet vinden.

Maar we leven in een pluriforme samenleving. Zo storen wij ons bijvoorbeeld aan de discussie over het dragen van hoofddoekjes bij islamitische vrouwen. Waarom is dat een probleem? Ook zij mogen toch uiting geven aan hun geloof? Ook in de publieke ruimte! Maar als christen moeten we vooral onze mond houden en ons geloof achter de voordeur houden.

Het kan ook anders; bij het nuttigen van een maaltijd vinden we het heel normaal als er ruimte gegeven wordt voor gebed. Dan tonen we wel respect voor, en bieden we ruimte aan andersdenkenden.

Politiek is niet neutraal, er is altijd een invulling door de achtergronden van de politicus in kwestie. Dan mag – sterker, dat moet! Daarmee wordt recht gedaan aan de pluriformiteit van de samenleving. De SGP doet dan ook een dringende oproep aan alle raadsleden om over en weer elkaar te respecteren. Ook als het gaat om geloofsuitingen van individuele leden van de raad.

In het voorstel wijst de VVD op de keuzes die elders in het land gemaakt worden. Maar waarom moeten wij zo nodig hetzelfde doen als die andere gemeenten? Bij de discussies rondom het levendig centrum en de toekomstvisie van Ede benadrukken we steeds dat we een zelfbewuste en eigenstandige rol moeten kiezen, waarmee we ons onderscheiden van de grote grijze massa. Hier hebben we ook zo’n punt waarmee we dat kunnen doen.

In het initiatiefvoorstel wordt ook nog gesproken over een alternatieve tekst. Die is voor ons zo mogelijk nog erger dan helemaal geen gebed. Daar zijn we zeer sterk tegen.

We zeiden het al: Het aanhoren en meebidden van het ambtsgebed is een heel persoonlijke beleving. De SGP fractie zal daarom in de besluitvormende vergadering om een hoofdelijke stemming vragen.”