2 april 2015

SGP stelt opnieuw vragen over het coffeeshopbeleid

Datum: 2 april 2015.

Onderwerp: Coffeeshopbeleid (n.a.v. beantwoording door college van B &n W).

Op 6 maart heeft de SGP-fractie tien raadsvragen gesteld inzake het coffeeshopbeleid. Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders heeft plaatsgevonden op 24 maart 2015. Naar aanleiding van de beantwoording heeft de SGP-fractie de volgende vragen:

  1. De vraag die werd gesteld was: ‘Waarom wordt er afgeweken van het bestaande zogenaamde uitsterfbeleid?’ In het antwoord geeft u aan dat er niet wordt afgeweken van het uitsterfbeleid, er verdwijnt namelijk een coffeeshop ten opzichte van de eerdere situatie. Naar de mening van de SGP-fractie wordt er wel degelijk afgeweken van het uitsterfbeleid want u geeft aan een maximum van twee coffeeshops binnen de gemeentegrens toe te willen staan en geeft niet aan het aantal coffeeshops af te bouwen tot nihil.

Daarom opnieuw de vraag waarom er wordt afgeweken van het zogenaamde uitsterfbeleid.

  1. Als het gaat over de overdraagbaarheid van de coffeeshop aan een nieuwe eigenaar geeft u aan: ‘Als de coffeeshops niet overdraagbaar worden kan dit er toe leiden dat de coffeeshops verdwijnen uit de gemeente Ede’. Gelet op de gevoede discussie in de jaren negentig van de vorige eeuw zou het wenselijk zijn dat coffeeshops niet overdraagbaar kunnen worden. Dat zou vervolgens passen bij het uitsterfbeleid zoals dat oorspronkelijk werd bedoeld. Concreet zou het gaan van vier coffeeshops naar nihil.

Is het college van B & W het met de SGP-fractie eens dat de coffeeshops niet overdraagbaar zou moeten zijn en dat dit niet in tegenstrijd is met het oorspronkelijke beleid?

  1. Communiceert het college van B & W ten aanzien van de coffeeshops regelmatig met de verslavingszorg? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe denken zij over de beleidswijziging?
  2. Is het college van B & W bereid een jaar na de samenvoeging van de coffeeshops en de verplaatsing te evalueren en de gemeenteraad periodiek en transparant te informeren?

Wij zien graag uw schriftelijke antwoorden binnen de gestelde termijn van 30 dagen tegemoet.

Nico van der Poel