11 juni 2014

SGP stelt vragen over de Callunaschool. Hoe heeft het zover kunnen komen en wat zijn de te nemen maatregelen

Raadsvragen van SGP raadslid Arnold Versteeg, ingevolge artikel 43 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Datum: 11 juni 2014
Onderwerp: Callunaschool

In memo 14916 bericht het college  de raad over de ontwikkelingen op de Calluna-Parapluschool. Hierin stelt het college onder andere het volgende:

Onlangs is de Calluna-Parapluschool bezocht door de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie beoordeelt de school met het predikaat ‘zeer zwakke school’. Daarnaast rapporteert de VGGM over onwenselijke en onveilige situaties als het gaat om de buitenschoolse opvang (bso) en kinderopvang. De VGGM heeft hier al eerder op gewezen, maatregelen zijn toen niet genomen. Na het voornemen tot het opleggen van een dwangsom heeft de bso niet of onvoldoende maatregelen genomen. Een last tot dwangsom wordt voorbereid.

De SGP heeft de volgende vragen:

Stichting Paraplu – bso en kinderopvang
In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn kwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang en de peuterspeelzalen moet voldoen. Deze eisen gelden voor dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang en peuterspeelzalen. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen.

1. Hoe heeft de huidige situatie zover kunnen komen? Hoe heeft het intern toezicht gefunctioneerd in de periode dat er dwingende adviezen moesten worden opgevolgd?
2. Hoe heeft de gemeente de ontwikkelingen gevolgd en op welke wijze is er poging gedaan om tot bijsturing te komen?
3. De Stichting Paraplu (bso) heeft al eerder de gelegenheid gekregen om de nodige maatregelen te nemen. Waarom is dat niet gebeurd en waarom is de gemeenteraad daar niet over geïnformeerd?
4. Er worden meer kinderen opgevangen dan is toegestaan. Het college geeft aan dat de bso per direct wordt teruggebracht naar het toegestane aantal en wil hierop handhaven.
Wat is in de ogen van het college per direct? Wanneer gaat u handhaven? En welke mogelijkheden worden ouders geboden om een alternatief te zoeken?
5. Het college schrijft dat men voornemens is om te stoppen met het parapluconcept. Wanneer gebeurt dat?
6. Welke lessen trekt het college uit deze situatie?

Callunaschool:

1. De beoordeling van de Callunaschool door de onderwijsinspectie is slecht: een zeer zwakke school. Uiteraard buigt de onderwijsinspectie zich hierover en neemt vervolgstappen. Kunt u toezeggen dat de gemeenteraad over mogelijk verbeterplan en vervolgstappen van de inspectie tijdig wordt geïnformeerd?
2. We hebben als gemeenteraad ooit afgesproken om met regelmaat een gesprek te hebben met Proominent. Wat de SGP betreft is dit nu een aanleiding om een gesprek te voeren. Kunt u en wilt u ons op korte termijn hierin faciliteren?
3. U geeft in uw memo het volgende aan: ‘waar mogelijk staan wij hen terzijde’. Wat bedoelt u daar precies mee? U geeft twee voorbeelden in dit kader: schakelklassen en contacten met professionele aanbieders van kinderopvang. Wat wilt u precies met schakelklassen doen?

Raadslid Arnold Versteeg