8 augustus 2014

SGP stelt vragen over de verruiming van de sluitingstijden op en rond het Museumplein

Raadsvragen van de SGP- fractie ingevolge artikel 43 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Datum: 8 augustus 2014.
Onderwerp: Proef verruimde sluitingstijd Museumplein.

De SGP fractie heeft kennis genomen van de memo van 5 augustus 2014 inzake de verruiming van de sluitingstijd op en rond het Museumplein in het weekend. Mede gelet op de waarde van de zondag is de SGP geen voorstander van verruiming van de sluitingstijd. De verruiming van sluitingstijden op vrijdag en zaterdag van 3.00 uur naar 4.00 uur roepen bij de SGP de volgende vragen op:

1. Waarom wordt de verruiming op dit moment, midden in de vakantieperiode, bij wijze van proef ingesteld?
2. Is bij het genomen besluit voldoende draagvlak aanwezig bij college en raad?
3. Omwonenden ervaren doorgaans veel hinder en overlast gedurende de nachtelijke uren in de omgeving van het Museumplein. Hoe zijn de belangen van de omwonenden gewogen?
4. Heeft er burgerparticipatie plaatsgevonden?
4a. Zo ja; wanneer?
4b. Zo nee; waarom heeft er over zo'n belangrijk onderwerp voor omwonenden geen burgerparticipatie plaatsgevonden?
5. Heeft het college ook overwogen om de sluitingstijden te verkorten in plaats van te verruimen?
6. Op welke wijze kunnen omwonenden tegen het besluit in verweer komen, waarbij een juiste belangenafweging gemaakt wordt voordat de proef ingaat?
7. In de memo van 5 augustus 2014 wordt aangegeven dat de horeca op en rond het Museumplein en de Jongerenraad hebben aangegeven dat uitgaanspubliek behoefte heeft aan een verruiming van de sluitingstijd.
7a. Welk gewicht wordt toegekend aan adviezen van de Jongerenraad?
7b. Welke horecabedrijven zijn geconsulteerd betreffende de verruiming van de tijden?
8. Sinds wanneer is Club Famous al tot 4.00 uur open in het weekend? Heeft hierover communicatie plaatsgevonden?
9. Wat zijn de gevolgen van het besluit voor de omliggende plaatsen in de regio?
10. Vinden er nog meer dergelijke besluiten plaats in een vakantieperiode?
11. Is de bewonersvereniging in het centrum van Ede geconsulteerd en zo ja, wat waren de reacties?
12. Wanneer vindt naar verwachting de vergunningverlening plaats?
13. Kunt u aangeven wat het advies van FrisValley is geweest inzake de verruiming van de tijden in relatie tot de alcoholmatiging?
14. Doet het besluit recht aan de visie 2025 inzake de verlevendiging?

Wij zien graag uw schriftelijke antwoorden voor de aanvang van de proef tegemoet.
N.M. van der Poel