16 november 2015

SGP-voorstel voor duurzamer dierenasiel aangenomen

Onlangs is besloten om het dierenasiel in Ede te renoveren. Voor nieuwbouw was helaas geen geld. Ons raadslid Theo Folmer was benieuwd of bij de plannen voor renovatie ook gelet was op duurzaamheid. Hij heeft daarover vragen gesteld aan de wethouder. Helaas bleek er qua beperking van energiegebruik geen vooruitgang te worden geboekt. Dat is erg jammer, niet alleen vanwege kosten en milieu, maar ook voor het dierenwelzijn. Volgens de dierenbescherming is verbetering van de isolatie wel hard nodig. Folmer heeft uitgerekend dat er voor 30.000 euro al een enorme verbetering voor dier en mens kan worden gerealiseerd! Deze 30.000 zal komen uit het investeringsfonds impuls Ede, speerpunt duurzaamheid.

Een extra meevaller hierdoor: door deze investering in duurzaamheid en dierenwelzijn in het dierenasiel zal de dierenbescherming de gemeente Ede positief in het nieuws brengen

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het volgende SGP-amendement over duurzaamheid in het dierenasiel aangenomen.

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. 12 november 2015:

Constaterende dat:

  • Opvang van ontheemde dieren een taak van de gemeente is,
  • Het dierenasiel op korte termijn grondig gerenoveerd wordt en dan weer 20 tot 25 jaar mee kan.
  • Het dierenasiel slecht geïsoleerd is.
  • Bij de renovatie geen maatregelen genomen worden om de isolatiewaarde van het pand te verhogen.

Overwegende dat:

  • Volgens het convenant de gemeente Ede tot de duurzaamste gemeentes van Nederland moet gaan behoren.
  • Volgens het convenant (pag.12) de gemeente Ede inzet op het energiezuinig maken van de bestaande bouw.
  • De gemeente een voorbeeld dient te zijn voor haar inwoners.

Besluit:

De bij de Perspectiefnota eenmalig toegekende bijdrage in het achterstallig onderhoud ten behoeve van verbetering van het werk en leefklimaat voor zowel mens als dier, groot  € 250.000 , in de Programmabegroting 2016-2019 te verhogen naar € 280.000 voor een bijdrage in achterstalling onderhoud. De verhoging groot € 30.000 te verstrekken ter dekking van het treffen van energiebesparende maatregelen, o.a. voorzien in isolatie ed.. De kosten voor het treffen van deze energiebesparende maatregelen (€ 30.000) te dekken uit het investeringsfonds Impuls Ede, Speerpunt duurzaamheid.

gaat over tot de orde van de dag.

Theo Folmer, raadslid SGP