23 april 2019

SGP wil meer geld voor sociaal domein

 

Bekend is dat de gemeente Ede te maken heeft met forse tekorten op het sociaal domein. Door de  gemeenteraad is gesproken over de verkenning van maatregelen, waarmee deze tekorten opgevangen kunnen worden. Daarbij gaat het college ervan uit dat de tekorten opgevangen worden binnen het sociale domein. De SGP verwacht dat deze maatregelen onvoldoende gaan opleveren. Daarnaast is de SGP van mening dat de noodzakelijke zorg en ondersteuning voor onze ouderen, maar zeker ook voor onze jongeren, in voldoende mate gegarandeerd moet zijn. Tijdens de raadsvergadering van 18 april heeft de SGP gepleit voor verruiming van het financiële kader. Samen met de PvdA, DKE en Burgerbelangen heeft de SGP een amendement ingediend om de mogelijkheden daarvoor te verkennen. Met de behandeling van de perspectiefnota per juni a.s. kan dan een definitieve afweging gemaakt worden.

Het amendement kreeg echter onvoldoende steun. Zowel de collegepartijen als D66 hebben tegen dit amendement gestemd. Opvallend was dat ook ChristenUnie en GroenLinks, ondanks de stevige stellingname tijdens het debat, niet zijn meegegaan in de verruiming van het budget.

De SGP zal de ontwikkelingen binnen het sociaal domein de komende tijd nauwlettend blijven volgen. Erkend wordt dat er wat moet gebeuren, maar het risico dat de te verkennen maatregelen onvoldoende opleveren mag niet onnodig afgewenteld worden op onze inwoners met een zorgvraag. Er gebeuren al veel goede dingen in het sociaal domein. Hoe graag we het misschien willen, het is niet vanzelfsprekend dat de samenleving veel meer zorg op zich kan nemen. 

 

Lees ook het voorgaande bericht over dit onderwerp