16 februari 2017

Werkbezoek SGP-fractie Malkander: kwetsbare Edenaren in beeld

 

De decentralisaties zijn geland, de kanteling heeft structuur gekregen. Veel gaat er goed, maar we zijn er nog niet. Dat is de conclusie van het werkbezoek van de SGP-fractie aan Malkander. Met name  in het jeugd- en jongerenwerk en de jeugdhulpverlening zijn verbeteringen mogelijk.

Jeugdwerk

Reeds eerder heeft de SGP aandacht gevraagd voor versterking van het jeugdwerk, onder andere in de wijk Veldhuizen. Opnieuw bleek dat veel inzet en energie zit in een relatief beperkte groep jongeren, die overlast geven en op de rand van de criminaliteit actief zijn. Daarnaast zijn er jongeren, kinderen van soms nog geen 10 jaar, die vanwege ongunstige thuissituaties vooral op straat leven en daarmee opgroeien tot de nieuwe overlastgevers. Voor de SGP is het van belang dat hier preventief actie op ondernomen wordt. Deze groep blijkt echter nog moeilijk te bereiken.

Malkander verbindt

Malkander, sinds vorig jaar de nieuwe welzijnsorganisatie van Ede, kan in deze problematiek samen met andere organisaties een goede rol vervullen. Tijdens het werkbezoek bleek dat Malkander haar nieuwe, verbindende rol steeds beter oppakt. Zij ziet zich zelf als de verbindende partij, die op basis van signalen uit de samenleving, actie onderneemt om kwetsbare burgers in contact te brengen met vrijwilligers, welzijnsorganisaties en verenigingen. Goed om te horen dat ook de kerken daarbij worden betrokken.

Signalen in de wijk

Samen met de wijkteams worden signalen uit de wijken opgepikt. Meer dan voorheen zoeken de werkers van Malkander onze burgers op (in plaats van hen uit te nodigen), door bijvoorbeeld aan te schuiven bij een koffietafel in de supermarkt, of bij een hangplek voor jongeren. Hierdoor heeft Malkander beter zicht op wat er speelt in de wijken en buurten, buiten op straat. Dat heeft succes: bestaande, soms fors gesubsidieerde activiteiten worden afgebouwd of beëindigd. Een ander voorbeeld: een groep jongeren stelde ‘hun’ voetbalkooi na gesprek ook open voor andere jongeren.

Eenzaamheid

Overigens erkent  Malkander ook dat nog veel verbeterd kan worden. We leven in een samenleving waarin we dicht bij de situatie zijn dat de ene helft zorgt voor de andere helft. Tijdens het werkbezoek is ook gesproken over eenzaamheid onder ouderen. Zij moeten geholpen worden. Met de woorden vanuit Malkander: daarin ligt de belofte dat we als samenleving naar elkaar om kunnen zien. Een ander probleem komt vanuit de veelvoud aan professionele organisaties die, met name in de jeugdhulpverlening, actief is. Op de samenwerking daartussen is nog onvoldoende zicht. Malkander wil daarin een verbindende schakel zijn. Juist in het belang van de kwetsbare doelgroepen.

De SGP zal de ontwikkelingen blijven volgen. Onze kwetsbare inwoners zijn het waard dat zijn vanuit de samenleving de aandacht krijgen die zij verdienen!