HomeVerkiezingenVerkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

Download hier het verkiezingsprogramma.

Geachte kiezer,

Binnenkort mag u uw stem uitbrengen voor de nieuwe gemeenteraad van Ede. Het is in uw belang op Deo Volente 21 maart 2018 te kiezen voor een betrouwbare en betrokken overheid. De SGP in Ede wenst en bidt dat we een overheid krijgen die politiek wenst te bedrijven naar de wil van God, trouw aan de Bijbel en betrokken op onze inwoners.

In onze gemeente gaan veel zaken goed. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Toch worden veel inwoners van Ede ook geconfronteerd met leed en zorgen, veraf of dichtbij, bij een ander maar vaak ook persoonlijk. Er is dan behoefte aan rust en aan steun. In de Bijbel wordt ook gesproken over rust, in Jesaja 32 vers 18: “En Mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde woningen en in stille geruste plaatsen”. Die rust was er toen de aarde was geschapen en de mens volmaakt leefde in het paradijs, tot eer van God, onze Schepper. En nu, al het leed dat we meemaken is het gevolg van de hoogmoed van de mens die als God wilde zijn en daardoor de verhouding met God verbroken heeft. Alleen door geloof en bekering kan die verhouding weer hersteld worden. Daar wil de SGP naar verwijzen, met de woorden van Jezus Christus zelf: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”.

De SGP zal steeds aandacht vragen voor de eis van Gods Woord: God lief te hebben boven alles en onze naaste als ons zelf. Ook met dit verkiezingsprogramma: wij willen staan voor betrouwbare en betrokken politiek, tot heil van onze samenleving.

Daarom zal de SGP pleiten voor zondagsrust, omdat het zo goed is een gezamenlijke rustdag te hebben, voor dewinkeliers, voor kerkgangers, voor al onze inwoners, in Ede en buiten Ede.

De SGP komt ook op voor het gezin als hoeksteen van de samenleving. De SGP zal zich sterk maken voor goede jeugdzorg en goed onderwijs, de SGP wil er zijn voor onze eenzame inwoners, onder ouderen of jongeren, onder Nederlanders of buitenlanders. Wij staan voor een betrokken overheid voor al onze inwoners.

Met grote betrokkenheid blijft de SGP zich inzetten voor een vitaal agrarisch buitengebied. Binnen de regio Food Valley heeft de gemeentelijke overheid een grote verantwoordelijkheid om onder meer aan de agrarische sector de nodige ondersteuning te bieden.

De SGP is van mening dat ieder naar vermogen bijdraagt aan de samenleving, omkijkt naar de naaste en de omgeving, met gezonde aandacht voor duurzaamheid en rentmeesterschap. Dat is ook de blijvende opdracht van God: de aarde bouwen en bewaren.

Kunt u zich vinden in dit programma? Stem dan SGP! Betrouwbaar en betrokken.

Johan Flier, voorzitter

Nico van der Poel, lijsttrekker