26 oktober 2023

Bijdrage Begroting 2024-2027

Tijdens de behandeling van de begroting 2024-2027 sprak fractievoorzitter Gerrit Flier namens de SGP zijn bijdrage uit. Lees hier de bijdrage die hij uitsprak.


Voorzitter,


Terwijl wij in onze gemeente in relatieve rust leven, lezen we van oorlogen, aardbevingen, hongersnood, verlies van financiële zekerheden, etc. Alle problemen die we wereldwijd zien, zijn in de Bijbel voorzegt. De toekomst is voor ons verborgen. Zorgen zijn er als we kijken naar deproblemen die er zijn. De problemen kunnen zo immens groot zijn, dat ze voor ons niet meer te overzien zijn. Als er een sterke leider op zou staan, dan is het de vraag wat hiervan de gevolgen zijn; wij houden dan ons hart vast. Toch mogen wij geloven en belijden dat het laatste woord niet is aan een sterke leider, nationaal of internationaal, maar het laatste Woord is aan de Heere God. We ontkomen tijdens ons leven niet aan problemen die ons door eigen schuld overkomen, maar door het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus is er wel uitzicht op dé Toekomst met een hoofdletter.

Vandaag behandelen we in de 1e termijn de programmabegroting 2024-2027. Een begroting met de nodige uitdagingen, mede vanwege het feit dat er nog geen duidelijkheid is vanuit het Rijk met betrekking tot de bijdragen vanuit het gemeentefonds. Het is de verwachting dat deze bijdragen
omlaag gaan, maar in welke omvang is onbekend. Daarbij zien we problematiek op problematiek stapelen, waardoor de onzekerheid op verschillende beleidsterreinen blijft. Een beleidsterrein die hier wat de SGP betreft uitspringt is landbouw. De SGP ziet dat er veel uitgetrokken wordt voor de toekomst van het landelijk gebied en het versterken van de natuur. Tegelijkertijd is de gemeente terughoudend in het verlenen van vergunningen aan agrarische bedrijven en ontbreekt elk perspectief vanuit de landelijke overheid. In hoeverre is het mogelijk om te vergunnen op basis van de huidige wet- en regelgeving? De SGP acht het niet wenselijk om landelijke problemen lokaal op te lossen als perspectief ontbreekt.

Een aantal overige onderwerpen willen wij in onze bijdrage naar voren brengen:

Hondenbelasting
Een pijnpunt voor de SGP in deze begroting is de verhoging van de hondenbelasting. De omvang van de verhoging mag dan beperkt zijn, toch had de SGP dit graag anders gezien. Bij het vaststellen van de nota lokale heffingen 2023, waar we als gemeenteraad unaniem ingestemd hebben, is besloten dat de hoogte van de hondenbelasting gerelateerd aan de kosten die de gemeente maakt voor het hondenbeleid. De SGP had liever een ingroei gezien in de komende jaren. Ook vindt de SGP dat er nog beter uitvoering gegeven kan worden tegen de overlast van hondenpoep. Zo zouden we onze inwoners eenvoudig kunnen faciliteren met hondenpoep 

dispensers en afvalbakken. Als inwoners hierom vragen in een hondenrijk gebied, dan is het goed om onze inwoners hiermee te faciliteren.

Sociaal domein
De omslag die gemaakt wordt van het verhelpen van problemen naar het voorkomen van problemen onderschrijft de SGP. Het begint met het onderkennen van de problematiek, zodat de oorzaak van de problemen aangepakt kan worden. In de begroting staat dat zorgvragen genormaliseerd moeten worden door een antwoord te geven op de vraag wat gewoon is ‘in het normale leven’. Maar wie bepaald nu de norm van ‘in het normale leven’? De SGP wil op zoek naar wat het meest wenselijk is
en wat de grootste gemene deler is en denkt hierbij onder andere aan het volgende:

  • Een stabiel gezin geeft een stabiele basis voor de rest van het leven. De gevolgen van echtscheidingen trekken een wissel op de daarbij betrokken kinderen. Het effect hiervan op de jeugdzorg is ook groot. Er wordt al het nodige gedaan, maar mogelijk kunnen we hier nog wat extra’s doen, zoals het introduceren van een relatieloket;
  • In een steeds meer individualiserende maatschappij is er minder omzien naar elkaar en daarmee sprake van een toenemende vereenzaming. Hierdoor is men meer aangewezen op maatschappelijke voorzieningen, met alle kosten van dien. Het vaststellen dat het belangrijk is dat er omgezien wordt naar onze directe omgeving, is volgens de SGP normaal in het leven.

Zo zouden er meer onderwerpen te noemen zijn, waarmee we invulling kunnen geven aan het stellen van de norm ‘in het normale leven’. Een beeldvormende vergadering met extern deskundigen hierover zou wat de SGP betreft een mooi begin kunnen zijn. Graag een reactie van het college. Aandacht vraagt de SGP voor de gehanteerde kwaliteitseisen, ook in relatie tot vastgestelde tarieven. Dit mede naar aanleiding van ontvangen signalen. Goed dat we hiervoor op ons verzoek een informatieve sessies staat gepland. We zullen deze ontwikkeling nauwlettend volgen, mede gezien de mogelijke gevolgen voor het meerjarig perspectief voor het sociaal domein.

Alcohol en jeugd
De SGP maakt zich zorgen over het toenemend alcoholgebruik onder onze jongeren. De cijfers van de jaren 2020 en 2021 waren mogelijk vertekend vanwege corona, maar de toename die we zien in het afgelopen jaar is groot en deze schiet onze streefwaarde ver voorbij. Welke taak ziet het college voor zich weggelegd om deze zorgelijke ontwikkeling te keren? Hier is toch geen uitspraak van de gemeenteraad voor nodig om actie te ondernemen?

Verkeersveiligheid
Ook in het combinatie met het voorgaande punt wil de SGP aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in het buitengebied. Recent is Wethouder De Pater op bezoek geweest bij de kruising Westzoom/Postweg in Lunteren. Terecht dat hier aandacht voor is gezien het aantal ongevallen. Een kruispunt waar de SGP ook aandacht voor wil vragen, is die onder aan de A30 bij Lunteren. Als hier alle daadwerkelijke ongevallen geregistreerd zouden worden, scoort deze hoog op de lijst van gevaarlijke kruisingen. Ook bij het parkeerterrein bij de Stadspoort is sprake van een verkeersonveilige situatie met veelal blikschade tot gevolg. Het zou goed zijn als deze meegenomen worden in de aanpak van onveilige verkeersknooppunten.

Fietspaden buitengebied
Er wordt budget vrijgemaakt voor natuuronderzoek voor verbreding van fietspaden. De SGP ziet graag dat op dit punt meer doorgepakt gaat worden. Een toenemende druk vanwege recreatie en toerisme op onze fietspaden zorgt ervoor dat onze fietsinfrastructuur intensiever gebruikt gaat worden en daarmee ook meer onderhoud nodig zal hebben. Een duurzame oplossing van het onderhoud, maar ook verbreding van deze fietspaden is noodzakelijk om de toenemende druk aan te
kunnen. De aanvullende middelen vanuit de septembercirculaire mogen wat de SGP betreft hiervoor ingezet worden en wij beraden ons nog hoe we hieraan invulling kunnen geven. Ook is de SGP voorstander van het hebben van vrij liggende fietspaden in het buitengebied. Het aanleggen van een
vrij liggend fietspad langs de Westzoom verdient navolging.

Energietransitie
Verduurzamen van erfgoed ligt lastig, vanwege het behouden van monumentale waarden. De toelichting in de programmabegroting vindt de SGP mager. Zou het college een inkijk willen geven van de mogelijkheden voor het verduurzamen van ons erfgoed? Het aantal openbare laadpalen zal in 2023 en 2024 nog moeten groeien met hetzelfde aantal als tot nog toe geplaatst, namelijk ruim 250 stuks. Gaan we, mede in het licht de uitdagingen in de energietransitie, in 2024 de 510e laadpaal plaatsen, college?

Woningbouw
Ook voor de woningbouw ziet de SGP een zorgelijke ontwikkeling. Stikstof zorgt ervoor dat vergunningen niet verleend worden en de huidige bouwprijzen en hogere rentetarieven maken dat nieuwbouwprojecten flinke vertraging oplopen. Doorstroming op de woningmarkt stagneert,
waardoor er steeds minder woningen bereikbaar worden voor de taakstelling die wij hebben voor vluchtelingen en statushouders. Maar ook starters komen niet aan een woning. En als je dan partij kiest voor de één moet je uitkijken dat je de andere partij niet de kou laat staan. De SGP zou graag zien dat we naast onze inzet voor huisvesting voor vluchtelingen ook woningen creëren voor starters. Is het mogelijk om van de in 2026 op te leveren 100 flexwoningen nu alvast een groot gedeelte aan te schaffen? Er zijn er landelijk namelijk nog voldoende in opslag. Graag een reactie van het college.

Bestuur en organisatie
In het kader van flexwerken zien we dat op de vrijdagen het gemeentehuis minder druk bezocht wordt door onze medewerkers van de ambtelijke organisatie. In hoeverre kan er actief op gestuurd worden dat er bepaalde verdiepingen dan niet in gebruik zijn waarmee een kostenbesparing gerealiseerd kan worden? Voorzitter, een nieuwe begroting voor de periode 2024-2027 ligt voor. Het is geen sluitende
begroting en we teren in op onze reserves. Er wordt scherp aan de wind gezeild, maar we houden onze koers vast. De financiële stuurman van het college, Wethouder Meijer van Financiën, heeft aangegeven het Edese schip te gaan verlaten. Namens de SGP alvast dank voor zijn jarenlange inzet
voor de Gemeente Ede en van harte Gods zegen toegewenst op zijn verdere levensweg.

 ‘Mijn schild ende betrouwen, Zijt Gij o God mijn Heer’

Ook het College van Burgemeester en Wethouders en de ambtelijke organisatie wensen wij wijsheid en zegen toe bij al het werk wat zij in onze mooie gemeente mogen doen. We begonnen onze bijdragen met het refereren aan de problemen die er wereldwijd zijn en waarvan
wij de gevolgen in Nederland en ook in Ede zien. We mogen dankbaar zijn voor alle zegeningen die we tot op dit moment mogen hebben en kunnen delen met anderen, maar het kan zo anders zijn. Ik denk hierbij dan aan het zesde couplet van ons Wilhelmus, wat begint met ‘Mijn schild ende
betrouwen, Zijt Gij o God mijn Heer’. Dat wensen we iedereen van harte toe.

Dank u wel.