18 april 2024

Bijdrage programmarekening 2023

Jaarlijks blikt de gemeenteraad tijdens het behandelen van de programmarekening terug op het voorgaande jaar. Zo ook dit jaar, tijdens de raadsvergadering van 18 april stond de programmarekening 2023 centraal. Fractievoorzitter Gerrit Flier sprak namens de SGP onderstaande bijdrage uit.

Voorzitter,

Allereerst dank aan alle medewerkers die hebben bijgedragen aan de programmarekening 2023 en het meerjarenperspectief 2024. Ook dank voor de beantwoording van de vele vragen!

Te midden van alle onrust in de wereld, kunnen wij als Gemeenteraad van Ede, in alle rust en vrede het jaar 2023 met elkaar bespreken. Een groot voorrecht. Daar mogen we wel bij stil staan. Het is namelijk niet dat we recht op hebben op vrede. We zien dat de mensen in de wereld elkaar naar het leven staan. En daaruit blijkt dat het Woord van de Heere God, de Bijbel, waar is. De gebrokenheid in de samenleving, in welke vorm dan ook, is er al vele eeuwen lang en is ons ook voorzegt. Maar er is ook hoop en verwachting. In het kerkelijk jaar leven we weer naar Pinksteren toe, waarin we herdenken de uitstorting van de Heilige Geest, die als de Trooster gestuurd is, waarmee wereldwijd mensen mogen delen in Gods zegen en genade. Wij hopen en bidden dat iedereen deze ook mag leren kennen, zodat het persoonlijk rust en vrede mag zijn.

Wij hopen en bidden dat iedereen deze ook mag leren kennen, zodat het persoonlijk rust en vrede mag zijn.

Voorzitter, als we de programmarekening 2023 op ons laten inwerken dan zien we een aantal zaken die tot tevredenheid stemmen:

- Er is na alle mutaties in de reserves een bescheiden verlies geleden, de weerstandsratio’s zijn gewoon goed, we hebben een stevige reserve. In financieel opzicht staat de Gemeente Ede er nog steeds goed voor en daar mogen we dankbaar voor zijn!

- Er wordt vooral gekeken naar wat wel kan. Daar waar we zien dat netcongestie en de wespendief zorgen voor de nodige vertraging in de energietransitie, loopt het Nationaal Isolatieprogramma en de uitvoering van de transitievisie warmte door.

- In totaal zijn er 707 woningen gebouwd in de Gemeente Ede en met de sloop van 43 woningen zijn in totaal 664 woningen toegevoegd. Een mooi aantal.

In totaal zijn er 707 woningen gebouwd in de Gemeente Ede

- Niet onbenoemd willen laten de voortrekkersrol die Gemeente Ede neemt in het landbouwdossier. Hier blijkt de goede wil van de gemeente om onze agrariërs verder te helpen. Dit geeft deels wel een dubbel gevoel, want het blijft afhankelijk van de uiteindelijke regelgeving vanuit Den Haag en dat laat inmiddels al jaren op zich wachten.

- De beeldkwaliteit van het dagelijks beheer van de openbare ruimte is het afgelopen jaar verbeterd van laag naar basis. Mooi dat er een verbetering is te constateren, maar dit vraagt ook om blijvende inzet, omdat de kwaliteit onder druk blijft staan.

Ook zien we een aantal zaken die de aandacht verdienen. Dit zijn:

- Door de hele programmarekening heen ontstaat het beeld dat er bijna overal gebrek is aan ambtelijke capaciteit. We moeten er voor waken dat het een gelegenheidsargument gaat worden. Er zijn aan het begin van de bestuursperiode middelen beschikbaar gesteld om de formatie in Ede op orde te krijgen en te houden. We zien in de praktijk dat het lastig wordt om de mensen vast te houden voor onze Gemeente. Wat kunnen we verwachten ten aanzien van deze personele onderbezetting, zodat we zorgen dat we ons beleid en ratio’s meetbaar houden?

- Begin van deze bestuursperiode is de switch gemaakt naar preventieve ondersteuning, meer inzet aan de voorkant. Dit structureel borgen is van groot belang voor het welslagen. De SGP ziet de gemeenteraad hierover geïnformeerd worden in een memo, waarin we ingaan op de inzet die er geweest is van alle betrokken partijen en wat ze nog gaan doen, wat het heeft gekost en wat de resultaten zijn tot nog toe.

- Uit de stukken blijkt dat er toename is van eenzaamheid. De SGP heeft in het verleden gepleit om hier mee aandacht aan te besteden en dit moet blijvend de aandacht hebben;

- De vele mantelzorgers die er zijn binnen onze gemeentegrenzen hebben het zwaar.

Mantelzorgers zijn nodig, om bij te springen naast de reguliere zorg, en zijn zo het cement in de samenleving. Heeft de Gemeente Ede in beeld wat onze mantelzorgers echt nodig hebben om niet overbelast te raken?

- Een groot punt van zorg is het nadeel van 5 miljoen euro op individuele ondersteuning. Deze komt ook terug als top 1 en 2 van de grootste risico’s. Hoe houden we onder andere de jeugdzorg betaalbaar en krijgen we hier echt wel grip op als gemeente? Wat is de oorzaak dat al deze zorg nodig is? Juist hier moeten we als Gemeente Ede de switch maken naar preventie, maar dit kan niet zonder een zorgvuldige analyse van de problemen die maken dat deze omvang van jeugdzorg nodig is. Kunnen we erop rekenen dat dit de aandacht krijgt die passend is bij de omvang van de problematiek? Dit temeer omdat er een grotere instroom is te verwachten als gevolg van de opvang van mensen die we in Ede opvangen.

- De SGP leest dat de kosten van planvoering meer tijd vraagt vanwege inwonersparticipatie, onderzoeken, juridische procedures, etc. Dit vraagt meer tijd en geld. De SGP wil graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen die passend zijn bij de omvang van Ede.

- De tevredenheid van onze inwoners over de publieke dienstverlening staat al enkele jaren onder druk. Er wordt gewerkt om deze dienstverlening weer op het juiste peil te krijgen. In het verlengde hiervan ziet de SGP dat de dienstverlening naar buiten afhankelijk is van de mensen die deze diensten moeten verlenen. Wanneer kunnen we een update van de visie op de dienstverlening tegemoet zien?

- Ook uit de programmarekening komt het beeld naar voren dat het alcohol en drugsgebruik onder jongeren toegenomen is in het afgelopen jaar. In hoeverre er een link te leggen is tussen een toename van het aantal ongevallen in het buitengebied is de vraag. De SGP hoopt dat de campagne ‘eerst een plan’ hierin een kentering teweeg brengt.

Terugkijkend op het jaar 2023 constateert de SGP dat er in de Gemeente Ede veel is goeds gebeurd, maar dat er ook nog voldoende werk aan de winkel is. We wensen het college, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad daarin wijsheid en Gods zegen toe!