17 juli 2023

Terugblik 2022-2023

Het politieke jaar 2022-2023 zit er weer op in de gemeenteraad van Ede. Donderdag 6 juli 2023 werd het jaar afgesloten met de laatste raadsvergadering. Als SGP-fractie hebben wij het afgelopen seizoen hard gewerkt aan onze plannen voor Ede. Veel verschillende thema’s zijn de revue gepasseerd en daarom blikken we in dit artikel terug op enkele belangrijke onderwerpen.

Toekomst voor de boer
In de gemeente Ede hebben we veel boeren(familie)bedrijven. Deze bedrijven dragen bij aan de leefbaarheid van het landelijk gebied. De agrarische sector staat echter voor grote uitdagingen en problemen, die ook een groot effect hebben op onze gemeente. Het is belangrijk om te voorkomen dat het landelijke gebied leegloopt en verwaarloosd raakt. Ons raadslid Melvin Hazeleger, zelf ook boer, heeft zich het afgelopen jaar op verschillende manieren ingezet om tot oplossingen te komen en boeren perspectief te bieden. We zijn verheugd te zien dat het college de ProMo-regeling heeft opgetuigd om stoppende boeren te kunnen helpen en de kwaliteit van het landelijk gebied te behouden. Tijdens de laatste raadsvergadering (6 juni) hebben wij middels diverse amendementen aandacht gevraagd voor het belang van onze voedselvoorziening en toekomstbestendige boerenbedrijven.

Opvang voor daklozen
Helaas is er al jaren geen permanente oplossing voor de opvang van dak- en thuislozen. Mede op aandringen van de SGP heeft de gemeente een tijdelijke nachtopvang geopend bij de Vrije Slag in Bennekom. Hoewel het geen permanente oplossing was, heeft deze opvang de gemeente veel geld gekost en moest deze in april weer sluiten. Wij vinden dat de gemeente daklozen barmhartig moet behandelen en een goede plek moet bieden om te overnachten. Daarom heeft ons raadslid Bert van Roekel in mei een motie ingediend om een permanente nachtopvanglocatie te zoeken. Met de permanente nachtopvang kan de gemeente de buitenslapers een sobere, maar functionele slaapplek bieden. Dit voorstel is bijna door de hele gemeenteraad aangenomen. Het college heeft in juni laten weten dat zij een vergunning zullen aanvragen om buitenslapers op te vangen in een deel van een pand aan de Stationsweg 109 in Ede. We zijn erg blij dat het college actie onderneemt en hopen dat er deze winter niemand buiten hoeft te slapen.

Woningbouw
Het woningtekort gaat ook Ede niet voorbij. Jongeren zijn op zoek naar starterswoningen, terwijl ouderen op zoek zijn naar kleinere woningen om naar door te stromen. In het afgelopen jaar heeft SGP Ede samen met andere partijen op verschillende manieren aandacht gevraagd voor deze woningnood. We zijn verheugd te zien dat er verschillende mooie plannen zijn goedgekeurd. Zo heeft de SGP ingestemd met de bestemmingsplannen voor de woningbouwprojecten ‘Wekerom Oost’ en ‘Weversteeg Otterlo’. Deze woningen zijn broodnodig en bieden mogelijkheden voor jongeren om in hun eigen dorp te blijven wonen. Naast deze projecten heeft de SGP ook ingestemd met de startnotitie van de KennisAs Ede-Wageningen, waar het plan is om een nieuwe wijk te realiseren. Wel heeft raadslid Gerrit Heij samen met andere partijen een motie ingediend om de Kraats en het Binnenveld te beschermen, zodat dit mooie gebied niet verloren gaat. De SGP blijft zich inzetten voor woningen voor alle doelgroepen, maar dit mag niet ten koste gaan van de waardevolle gebieden die Ede rijk is.

Eind juni heeft de gemeenteraad ingestemd met het ambitiedocument Kernhem Noord. Kernhem Noord wordt een grote nieuwe duurzame en groene wijk aan de noordzijde van de huidige wijk Kernhem. Voor deze wijk zullen stukken (landbouw)grond benodigd zijn. SGP Ede heeft daarom middels een amendement aandacht gevraagd voor een proactieve houding van de gemeente bij verplaatsing en/of bij functiewisseling van agrarische bedrijven die daar nu gevestigd zijn. Bij de behandeling van de voorjaarsbrief 2024-2027 heef de SGP samen met andere partijen een motie ingediend om tijdelijke huisvesting op eigen erf mogelijk te maken. Dit bied kansen voor verschillende familiegeneraties om bij elkaar op één erft te wonen.

Gezin als hoeksteen
In de samenleving staan de traditionele waarden van het gezin steeds meer onder druk. Ook in Ede is dit merkbaar. Als SGP Ede staan wij al jaren voor de christelijke notie waarin het traditionele gezin de hoeksteen vormt van onze samenleving. Daar hebben wij ons de afgelopen tijd ook voor ingezet. In de Week van het Leven hebben wij een GroenLinks motie mede ingediend om de stichting Babyspullen financieel te ondersteunen, zodat zij jonge moeders kunnen bijstaan. Op deze manier bieden we gezinnen een stabiele basis voor de toekomst. Ook hebben we ons laten horen op momenten dat in onze gemeente aandacht gevraagd werd voor de LHBTI-gemeenschap. Het propageren van de vrijheid om jezelf te zijn, ook wat betreft relaties, staat wat ons betreft haaks op de Bijbelse visie op relaties en gezin. Daarnaast heeft fractievoorzitter Gerrit Flier tijdens de behandeling van de programmarekening 2022 aandacht gevraagd voor echtscheidingspreventie. Echtscheidingen veroorzaken veel problemen bij kinderen en jongeren. Zij hebben juist een stabiele basis nodig in hun opvoeding. De gevolgen van echtscheiding trekken een wissel op deze stabiele basis.

Begraven
In april vond er een debat plaats over de nota begraven. De SGP is principieel voorstander van begraven en dat dit voor iedereen betaalbaar is. Ook moet de gemeente zorgen voor goed onderhouden begraafplaatsen. Om dit te waarborgen, diende de SGP een motie in om periodiek samen met dorpsraden, belangenverenigingen en historische verenigingen een schouw op begraafplaatsen uit te voeren. Deze motie kon op brede steun van de gemeenteraad rekenen.

Zondagsrust
Afgelopen december werd er door verschillende partijen een initiatiefvoorstel ingediend voor het uitschrijven van een raadgevend referendum over de winkelopenstelling op zondag in Bennekom mogelijk te maken. Wij zijn blij dat dit voorstel het niet heeft gehaald. In ons bestuursakkoord is namelijk vastgelegd dat de huidige winkeltijden gehandhaafd blijven.

De SGP kijkt terug op een enerverend politiek jaar. We zijn dankbaar voor de goede samenwerking met alle andere partijen en het college. Daarnaast zijn we erg dankbaar voor de mooie dingen die we het afgelopen jaar mochten doen en bereikt hebben. Met veel enthousiasme en vol goede moed hopen wij na het reces het SGP-geluid weer uit te dragen in de gemeenteraad van Ede.

Deze terugblik sluiten we af met het citaat van Augustinus, waarmee Gerrit Flier zijn bijdrage bij de programmabegroting 2023 begon: "Onrustig is mijn hart, totdat het rust vindt bij U!" Terwijl er zoveel onrust is in het land en de problemen soms onoplosbaar lijken, mogen wij ook onze blik richten op God. Bij Hem is rust te vinden. Wij wensen dit iedereen van harte toe!