4 februari 2021

Volledige bijdrage: Ede als Regenbooggemeente?

Door de partijen D66, GroenLinks, Gemeentebelangen, PvdA, VVD, CDA en fractie WIjnsouw is een voorstel ingediend om Ede uit te roepen als Regenbooggemeente. Daarmee vragen de initiatiefnemers om meer aandacht voor de LHBTI-inwoners van onze gemeente. Tijdens de vergadering van 4 februari 2021 heeft de raad ingestemd met dit initiatiefvoorstel. Naast de initiatiefnemers steunden ook de CU, Burgerbelangen en EdeNu dit voorstel.

Vanwege de onderliggende visie van de ‘regenboogbeweging’ kon de SGP zich niet vinden in dit voorstel. In zijn bijdrage tijdens de oordeelvormende vergadering van 21 januari jl. is door raadslid Kees van Wolfswinkel aangegeven dat deze visie haaks staan op de Bijbelse noties over de unieke waarde van het huwelijk van man en vrouw. Daarnaast ziet de SGP niet op welke wijze dit voorstel gaat helpen bij het oplossen van problemen rond discriminatie en gevoelens van onveiligheid. Het bestaande inclusiebeleid biedt voldoende mogelijkheden om genoemde problemen aan te pakken. We hoeven daarvoor niet weg te lopen. Ook voor de SGP is de waarde en daarmee de beschermwaardigheid van ieder mens een belangrijk uitgangspunt. Maar laten we wel op een nuchtere wijze kijken naar de werkelijkheid. Heel Nederland genderneutraal, regenboogvlaggen en je zelf uitroepen als Regenbooggemeente zijn geen effectieve oplossingen voor de problemen die worden ervaren, maar  eerder symboolpolitiek.

Hieronder volgt de volledige bijdrage, zoals die tijdens de vergadering van 21 januari 2021 namens de SGP is uitgesproken:

Voorzitter,

Ter beoordeling ligt het initiatiefvoorstel Ede Regenbooggemeente, waarvoor, voorafgaand aan het debat, de meerderheid al voor elkaar lijkt te zijn.

Overigens bijzonder dat de initiatiefnemers vooraf niet bij de SGP zijn langs geweest. Waarom niet? Was het omdat, toen het CDA bewilligde, u de meerderheid al had? Of, omdat u dacht, dit is geen onderwerp voor de SGP, die zien daar niets in en het speelt daar helemaal niet? Of bent u er gewoon van uitgegaan, de SGP is tegen, daar gaan wij geen energie in steken? 

Laten wij nu van onze zijde maar gelijk duidelijk zijn: de SGP zal dit voorstel niet steunen. En dat in de eerste plaats omdat de onderliggende visie en de diverse uitingen van deze ‘regenboogbeweging’ haaks staan op de Bijbelse noties over de unieke waarde van het huwelijk van man en vrouw. Daarnaast zien wij niet op welke wijze dit voorstel gaat helpen bij het oplossen van problemen rond discriminatie en gevoelens van onveiligheid. Verder, naast de waarde van het huwelijk is voor ons de beschermwaardigheid van ieder mens een belangrijk uitgangspunt. En de overheid heeft daarin een nadrukkelijke rol. Maar laten we wel op een nuchtere wijze kijken naar de werkelijkheid. Heel Nederland genderneutraal, regenboogvlaggen en je zelf uitroepen als Regenbooggemeente zijn geen effectieve oplossingen voor de problemen die worden ervaren, maar  eerder symboolpolitiek.

Voor de SGP is onvoldoende duidelijk waarom dit voorstel nu wordt ingediend. Concrete gegevens over de onderliggende problematiek ontbreken. Zelf zagen we in de Monitor Discriminatie 2019 nog wel dat naast geslacht en seksuele gerichtheid ook handicap en met name herkomst als discriminatiegrond genoemd worden. Thema’s die allen onderdeel uitmaken van het brede inclusiebeleid van onze gemeente.

Bij deze de vraag waarom er niet voor gekozen is om eerst meer zicht te krijgen op de stand van zaken op dit onderwerp en de brede inclusieagenda? Waarom wordt daar nu één doelgroep uitgehaald en waarom wordt daarmee feitelijk de huidige brede aanpak om zeep geholpen?

Waarom onze gemeente uitroepen als Regenbooggemeente? Afgezien van de minimale onderbouwing de vraag wat dit betekent voor de ruim 118.500 inwoners van onze gemeente? Grote delen van deze inwoners hebben er echt geen behoefte aan zich inwoner te weten van een Regenbooggemeente. Waarbij voor een deel van hen nog meespeelt dat de regenboog vanuit de Bijbel echt voor andere waarden staat dan de ‘regenboogbeweging’ doet voorkomen.

Gaat het maken van dit statement bijdragen aan het beoogde doel? Het is daarbij verstandig kennis te nemen van  het door de indieners aangehaalde evaluatieonderzoek  De regenboogsteden geven dan wel meer aandacht aan het thema en er wordt zelfs benoemd dat ‘de symbolische waarde die uitgaat van de aanpak Regenbooggemeenten belangrijk is om binnen de lokale politiek de handen op elkaar te krijgen’. Maar daarnaast, ‘over het algemeen zeggen gemeenten dat ze geen zicht hebben op de uitkomsten van hun beleid’.

Als dit de te verwachten uitkomst is, waarom dan dit symbolische voorstel?

Voorzitter, zonder volledig te kunnen zijn nog een aantal vragen en opmerkingen bij de suggesties voor de verdere uitwerking.
Gevraagd wordt met veel partijen in gesprek te gaan, scholen, geloofsgemeenschappen, zorg- en welzijnsinstellingen, e.a.  Zijn de initiatiefnemers zich bewust dat veel van deze partijen een eigen verantwoordelijkheid hebben, waar we als gemeente formeel geen zeggenschap hebben? Wat betekent dit voor de inhoud van deze gesprekken? 

Overigens terecht dat het college het uitgangspunt ‘Niets over u zonder u’ hanteert. Kunnen ook de initiatiefnemers zich daarin vinden en zijn zij bereid ruimte te geven aan andere meningen dan de mening van de in de nota genoemde organisaties als het COC, Fierce, e.a?

Specifiek wat de scholen en onze jongeren betreft vragen wij om uiterste terughoudendheid. Voor hulpvragen staan de bestaande kanalen open. Maar de SGP heeft er geen behoefte aan dat vanuit een alles-moet-kunnen-mentaliteit onze jongeren opgezadeld worden met allerlei subjectieve vragen over genderidentiteit, seksuele oriëntatie, e.a. die ook nog beantwoord moeten worden. Wat meer nuchterheid en houvast op dat thema zou niet verkeerd zijn. Overigens een mening die echt niet alleen is voorbehouden aan orthodoxe christenen.

Dan de regenboogvlag. Gezien ons eerdere standpunt bij het uithangen van de vlag op 11 oktober kan uitbreiding met nog een dag echt niet op onze instemming rekenen.

En voor nu een laatste vraag aan het college of de beschikbaar te stellen subsidie van € 20.000 voldoende is om, inclusief de inzet van de ambtelijke staf, uitvoering te geven aan deze plannen? Dit mede in het licht van de bespreking van de laatste programmabegroting.

Voorzitter, de SGP heeft grote moeite met dit voorstel. En eerlijk gezegd, het doet ook pijn. Aangegeven is dat wij dit thema beoordelen langs twee lijnen: de waarde en daarmee beschermwaardigheid van ieder mens en de unieke waarde van het huwelijk van man en vrouw. In het besef dat dit, gegeven de werkelijkheid, niet altijd makkelijk is, is het wel onze inzet die beide lijnen bij elkaar te houden. Wij zijn er van overtuigd dat we daarmee recht doen aan de Bijbelse scheppingsordening en daarmee het welzijn van de samenleving en onze inwoners op het oog hebben. 

We wensen iedereen toe zich daarop te bezinnen, juist in deze tijd, een tijd van verwarring, een tijd waarin zoveel essentiële vragen op ons afkomen. We hoeven onze identiteit dan niet in onszelf te zoeken, in hoe we ons willen uiten en gedragen. Ten diepste is het dan van belang onze identiteit te spiegelen aan Jezus Christus, dat we wensen te leven naar Zijn wil en voorbeeld.

Ik dank u wel.