12 mei 2021

Huisvesting asielzoekers en arbeidsmigranten op de Kop van Deelen

De gemeenteraad is op 30 april jl. per mail geïnformeerd over ontwikkelingen op het terrein op de Kop van Deelen. Dit terrein is vorig jaar door Pluryn verkocht aan Rosewood Investments. Rosewood Investments heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de vestiging van 400 arbeidsmigranten op dit terrein. Het COA heeft daarnaast de gemeente Ede benaderd om op deze locatie 200 asielzoekers te huisvesten.

Daarnaast schrijft de burgemeester in de mail aan de gemeenteraad het volgende: ’Omroep Gelderland heeft vragen gesteld over deze ontwikkelingen. Deze vragen worden vanochtend beantwoord. Ook worden omwonenden vandaag geïnformeerd over deze ontwikkelingen middels bijgevoegde brief.

De SGP in Ede is voor het opvangen van politieke vluchtelingen. Daar willen wij duidelijk in zijn. Voor economische vluchtelingen ziet de SGP geen redenen om ze op te vangen. Daar willen wij ook duidelijk in zijn. Daarnaast is de SGP van mening dat de opvang van vluchtelingen een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle gemeenten in Nederland. Omdat gemeente Ede in regio FoodValley onder andere nauw samenwerkt op het gebied van huisvesting, dient ook binnen deze regio een evenredige spreiding voor het opvangen van vluchtelingen te gebeuren. De stellingname van de SGP wordt onderstreept door een motie van de PvdA die wij in 2014 ondersteund hebben en twee amendementen die wij in 2016 geïnitieerd hebben.

Verder is de SGP van mening dat het maken van duidelijke afspraken vooraf een must is. Dat heeft de discussie over een mogelijke komst van 600 asielzoekers enkele jaren geleden ons wel geleerd. Daarom hebben wij zes vragen over huisvesten van asielzoekers en twee vragen over het huisvesten van arbeidsmigranten.

Huisvesten van asielzoekers

 • Wanneer heeft het COA met gemeente Ede contact gezocht voor de opvang van 200 asielzoekers?
 • In de mail van de burgemeester aan de gemeenteraad schrijft de burgemeester: ‘Omroep Gelderland heeft vragen gesteld……’ Het vermoeden rijst dat indien Omroep Gelderland geen vragen had gesteld de gemeenteraad nog niet geïnformeerd zou zijn over de ontwikkelingen die nu voorliggen. Klopt deze constatering?
 • Gemeente Ede heeft omwonenden per brief geïnformeerd. Is het college met de SGP van mening dat een participatietraject/klankbordgroep met de omwonenden na een definitief go op zeer korte termijn dient te gebeuren?
 • Kan het college aangeven voor hoeveel jaar op deze locatie asielzoekers mogelijk opgevangen gaan worden?
 • Heeft het college met gemeenten binnen de regio FoodValley afspraken gemaakt over de opvang van vluchtelingen in deze regio? En zo ja, wat is de inhoud van deze afspraken? En zo nee, waarom niet?
 • Veiligheid voor de omgeving is een must. Middelen als camera’s, toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie kunnen hierbij ingezet worden. Kan het college de gemeenteraad toezeggen dat hierover met het COA gesproken wordt en afspraken over gemaakt gaan worden?

Van iedere geplaatste asielzoeker in het asielzoekerscentrum dient een volledig inzicht te zijn in de identiteit en achtergrond. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat criminelen en economische vluchtelingen gebruik maken van plaatsen in de opvang die bestemd zijn voor politieke vluchtelingen.

 • De SGP wil dat het college keiharde garanties van het COA krijgt dat opvang alleen mogelijk is indien er duidelijkheid is over de echtheid van persoonlijke documenten en dat deze documenten ook bij de op te vangen personen horen. Kan het college toezeggen hierover met het COA in gesprek te gaan en hierover afspraken maakt voordat een overeenkomst gesloten wordt?
 • De SGP is van mening dat het college met het COA vooraf afspraken maakt over maatregelen ter bescherming van de opvang van minderheden in het azc. Is het college deze mening ook toegedaan? Zo ja, wilt u deze afspraken dan voor de definitieve komst van asielzoekers overleggen aan de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet?
 • Is het college het met de SGP eens dat aan de opvang van asielzoekers geen verplichtingen verbonden zijn om deze asielzoekers automatisch in een later traject als statushouder te huisvesten?
 • De SGP is van mening dat voordat er een definitieve overeenkomst wordt gesloten tussen gemeente Ede en het COA, de gemeenteraad inzage dient te krijgen in deze overeenkomst. Kan het college dit toezeggen?

Huisvesten van arbeidsmigranten

 • Kan het college meer duidelijkheid geven over het huisvesten van de 400 arbeidsmigranten. Met andere woorden: is dit binnen regio FoodValley afgestemd of is dit een actie van alleen gemeente Ede?
 • Welke afspraken worden er gemaakt met Rosewood Investments om overlast buiten het terrein te voorkomen?