7 januari 2021

Startersleningen

SGP Ede heeft het volgende ingediend bij het college, aangaande de startersleningen

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting in november 2020 is er gesproken over het nut en de noodzaak van de Starterslening. In de laatste raadsvergadering van donderdag 17 december 2020 is het onderwerp opnieuw aan de orde geweest.Navraag heeft bevestigd dat de Verordening Starterslening niet is ingetrokken, wat betekent dat er nog een beroep op gedaan kan worden.

We hebben daarom de volgende vragen:

  • Daar de Verordening Starterslening niet is ingetrokken, kunnen de Doelgroepenverordening en Koopgarant niet in plaats van de Verordening Starterslening fungeren. Waarom kunnen inwoners dan geen beroep doen op de Starterslening?
  • In 2016 was het fonds nagenoeg leeg waardoor geen gebruik van de Starterslening kon worden gemaakt. Waren er nog andere redenen waarom destijds met het faciliteren van de Starterslening is gestopt?
  • Door de lage hypotheekrente zijn vele Startersleningen de laatste jaren sneller afgelost waardoor er inmiddels weer voldoende geld in het fonds aanwezig is. Waarom is de gemeenteraad sinds 2018 niet actief geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot het fonds?
  • Is het College van B & W bereid de Starterslening opnieuw open te stellen?
  • Waar kunnen starters voor de aankoop van koopwoningen zich melden wanneer ze gebruik willen maken van de Starterslening?


De SGP ziet de schriftelijke antwoorden van het college binnen de gestelde termijn van 30 dagen tegemoet.