6 april 2022

Windturbines op 300 meter van woningen 'wettelijk ongegrond'

Windturbines plaatsen op 300 meter van woningen is volgens het raadslid Gerrit Heij  ‘wettelijk ongegrond’. Toch zijn op basis van het recent gepubliceerde ‘alternatievenonderzoek’ in de gemeente Ede mogelijk nieuwe windturbines op 300 meter afstand tot woningen geprojecteerd. ,, Wethouder Leon Meijer geeft aan de huidige regelgeving van 300 meter afstand tot woningen te blijven hanteren. Nieuwe normen die komende zomer verwacht worden gaan wellicht uit van andere afstanden. Toch is ervoor gekozen de nieuwe mogelijke locaties op basis van de 300-meter norm nu al te communiceren”, aldus het raadslid.

Uit het ‘alternatievenonderzoek’ blijkt dat niet de aanvankelijk voorgestelde mogelijke tien locaties voor een windturbine geschikt zijn, maar 19. Het raadslid vraagt waarom het college ervoor gekozen heeft om de nieuwe locaties bekend te maken, terwijl deze binnenkort misschien niet mogelijk blijken te zijn. ,,Welk effect verwacht het college dat dit heeft op het draagvlak voor de windturbines?”

Eén van de mogelijke locaties ligt naast een hoogspanningsleiding. Volgens de Rijksdienst van Ondernemend Nederland zijn er regels voor de afstand van windturbines tot hoogspanningskabels. ,,Waarom is er toch voor dit zoekgebied gekozen?” Een andere locatie ligt op enggronden. ,,In hoeverre is er bij de keuze van zoekgebieden rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van de locatie?” Enggrond is een bodemtype voorkomende op de oude bouwlanden van een eng, 70 tot 100 cm diepe zwarte of bruinzwarte soms meer bruine bovengrond, overgaand in een bruin wortelprofiel van een oorspronkelijk bos. 

Dit artikel is onlangs verschenen in de Ede Stad: Windturbines op 300 meter van woningen ‘wettelijk ongegrond’ | EdeStad