30 januari 2021

Gevolgen coronamaatregelen

Op jl. 18 januari 2021 zijn de onderstaande vragen door Kees van Wolfswinkel namens SGP-Ede ingediend bij het college. 

Het is misschien een open deur, de coronapandemie waar we midden in zitten, heeft grote forse gevolgen, voor mensen persoonlijk, maar ook voor het geheel van onze samenleving. Cijfers over besmettingen en ziekenhuisopnames bepalen dagelijks het nieuws. Ze zijn veelal bepalend voor de maatregelen die genomen worden, landelijk, maar ook  in onze regio en gemeente. Met regelmaat worden we als raad geïnformeerd over de wijze waarop we de coronacrisis het hoofd willen bieden.  Onder meer met aandacht voor het epidemiologisch beeld in de regio, voor de vaccinatiestrategie, voor knelpunten  inzake capaciteit binnen de zorginstellingen en voor de capaciteit van de noodopvang op scholen. Terechte thema’s.

Daarnaast worden we echter steeds indringender geconfronteerd met de keerzijde van al de genomen maatregelen. Signalen van toenemende eenzaamheid, zowel onder ouderen als jongeren, een stijging van psychische problematiek onder jongeren  tot zelfs een toename van suïcidale klachten.  Signalen die het welbevinden van onze inwoners raken. Voldoende reden om de focus van de aanpak te verbreden en deze ook te richten op het aanpakken van deze signalen. Overigens zien wij dat voor deze signalen terecht aandacht wordt gevraagd, onder andere door wethouder Meijer met zijn oproep, zoals opgenomen in De Gelderlander van 10 januari jl.  Omdat de SGP graag ziet dat aan deze signalen en oproepen ook een concreet vervolg gegeven wordt, hebben wij de volgende vragen:

  1. Op welke wijze worden genoemde signalen en  gevolgen vanwege de coronamaatregelen  die het welbevinden van onze inwoners aangaan op dit moment gemonitord?
  2. Is het college met de SGP van mening dat genoemde signalen van toenemende eenzaamheid, en psychische problematiek nu om een specifieke aanpak vragen?
  3. Vindt er afstemming plaats met de betrokken partners, zoals Malkander, zorg- en onderwijsinstellingen, e.a. over genoemde signalen en de aanpak daarvan? En zo ja, op welke wijze? 
  4. Is het college zo nodig bereid aanvullende ondersteuning te bieden en extra maatregelen te treffen om bij voorkomende knelpunten te werken aan oplossingen?
  5. Kan de raad in de periodieke updates over de coronacrisis ook geïnformeerd worden over de ontwikkelingen en acties die op genoemde signalen betrekking hebben?