Actueel

SGP-video’s. Ons het laatste nieuws in beeld.

Jouw gekozen filters:
Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën.
Spreuken 14 vers 34
Wageningse afsluiting Slagsteeg roept vragen op!

Wageningse afsluiting Slagsteeg roept vragen op!

De rechtvaardigheid van de belastingtarieven interesseert God evenzeer, zo niet meer, als de aanhankelijkheid van een bevindelijke ziel.
A. A. van Ruler
God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën.
Psalm 46 vers 2 en 3
Verlening CNO asielzoekers Ede

Verlening CNO asielzoekers Ede

Vaccinatiegraad

Vaccinatiegraad

Een land waar allen vrij zijn om alles te doen, verliest de echte vrijheid.
O. Noordmans
De Kern: Gerrit Heij

De Kern: Gerrit Heij

Wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.
Romeinen 12 vers 21
'Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij o God mijn Heer'

'Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij o God mijn Heer'

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.
2 Petrus 3 vers 13
'Help ons en kom in actie!' - Bijdrage Gerrit Heij over sluipverkeer in Het Binnenveld

'Help ons en kom in actie!' - Bijdrage Gerrit Heij over ...

SGP stelt vragen over publicatie bekendmakingen

SGP stelt vragen over publicatie bekendmakingen

De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht. Hallelujah!
Psalm 146 vers 10
SGP Ede wil weten of er nog muziek zit in Bennekoms carillon

SGP Ede wil weten of er nog muziek zit in Bennekoms car ...

SGP bezorgd over toekomst landelijk gebied!

SGP bezorgd over toekomst landelijk gebied!

Startnotitie Kennisass

Startnotitie Kennisass

Wie het gezag van God verwerpt, erkent op den duur ook niet meer het gezag van mensen.
ds. H.G. Abma (1917-1992)
SGP dient motie in voor permanente nachtopvang

SGP dient motie in voor permanente nachtopvang

SGP stelt vragen over vergunningverlening zendmasten

SGP stelt vragen over vergunningverlening zendmasten

Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Psalm 125 vers 1 en 2
De SGP stelt vragen over sluiting nachtopvang Bennekom

De SGP stelt vragen over sluiting nachtopvang Bennekom

Beleef de verkiezingen | Campagnevideo 2023

Beleef de verkiezingen | Campagnevideo 2023

Beleef het waterschap | Campagnevideo 2023

Beleef het waterschap | Campagnevideo 2023

Beleef de Eerste Kamer | Campagnevideo 2023

Beleef de Eerste Kamer | Campagnevideo 2023

Beleef de Provinciale Staten | Campagnevideo 2023

Beleef de Provinciale Staten | Campagnevideo 2023

Melvin Hazeleger bij Rondje Binnenhof

Melvin Hazeleger bij Rondje Binnenhof

Nog veel vragen en onduidelijkheden over afsluiting Edese en Bennekomseweg

Nog veel vragen en onduidelijkheden over afsluiting Ede ...

Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken; en zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag.
Psalm 37 vers 5 en 6
SGP zegt nee tegen referendum Bennekom

SGP zegt nee tegen referendum Bennekom

Ede wordt waterbewuster!

Ede wordt waterbewuster!

Maar de vrucht des Geestes is liefde: blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
Galaten 5 vers 22
Edes college onderkent toename sluipverkeer en onveilige verkeerssituaties Binnenveld (XON Nieuws)

Edes college onderkent toename sluipverkeer en onveilig ...

De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, allen, die ze doen, hebben goed verstand; Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid.
Psalm 111 vers 10
De inherente ondeugd van het kapitalisme is het ongelijk verdelen van zegeningen; de inherente deugd van socialisme is het gelijk verdelen van ellende.
Winston Churchill
Uitbreiding Veenendaal oost heeft consequenties voor Edese verkeerssituatie

Uitbreiding Veenendaal oost heeft consequenties voor Ed ...

Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.
Johannes 8 vers 36
Christelijke waarden en veiligheid voor Ede

Christelijke waarden en veiligheid voor Ede

Als je van het Evangelie gelooft wat je bevalt en verwerpt wat je niet bevalt, is het niet het Evangelie dat je gelooft, maar jezelf.
Aurelius Augustinus (354-430)
Ede als forenzen stad of plattelandsgemeente?

Ede als forenzen stad of plattelandsgemeente?

De Edese jeugd is het investeren waard!

De Edese jeugd is het investeren waard!

Ode aan Lunteren!

Ode aan Lunteren!

Jezus Christus zal in doodsnood zijn tot het einde der tijden. Gedurende die tijd moeten wij niet slapen.
Blaise Pascal
Rentmeesterschap geeft (w)aarde voor de toekomst

Rentmeesterschap geeft (w)aarde voor de toekomst

De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.
Spreuken 16 vers 32
Oog en aandacht voor sterke dorpskernen Wekerom, Harskamp en Otterlo

Oog en aandacht voor sterke dorpskernen Wekerom, Harska ...

De God van Adam is de God van A’dam.
Okke Jager
De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten; de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten, en gerechtigheid zal van den hemel nederzien.
Psalm 85 vers 11 en 12
Gerrit Heij, fractievolger SGP Ede met een Bennekoms geluid (XON Nieuws)

Gerrit Heij, fractievolger SGP Ede met een Bennekoms ge ...

Betrek inwoners nog meer bij de Bennekomse molen (XON Nieuws)

Betrek inwoners nog meer bij de Bennekomse molen (XON N ...

Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God?
Micha 6 vers 8
HEERE, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid? Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt.
Psalm 15 vers 1 en 2
Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.
Romeinen 12 vers 18
Vertrouw het verleden toe aan Gods barmhartigheid, het heden aan Zijn liefde en de toekomst aan Zijn voorzienigheid.
Aurelius Augustinus (354-430)
Wie zich het verleden niet kunnen herinneren, zijn ertoe veroordeeld dat te herhalen.
George Santayana
Alle goede gave, en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij Wie geen verandering is, of schaduw van omkering.
Jakobus 1 vers 17
Democratie is de slechtste regeringsvorm op al die andere vormen na die van tijd tot tijd zijn uitgeprobeerd.
Winston Churchill
De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.
Psalm 19 vers 1
Hoop heeft twee dochters: woede en moed. Woede over de situatie zoals zij is en de moed om er iets aan te veranderen.
Aurelius Augustinus (354-430)
Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeglijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken.
Jakobus 3 vers 17 en 18
Die rechtvaardigheid en weldadigheid najaagt, zal het leven, rechtvaardigheid en eer vinden.
Spreuken 21 vers 21
De grootste misrekenaars in het leven zijn zij die alles willen berekenen.
C. Rijnsdorp
Oefen gezag uit om anderen te dienen, niet om te heersen.
Bernard van Clairvaux
Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.
Prediker 12: slotsom
Een goede herder scheert zijn schapen, maar vilt ze niet.
Suetonis
De geloofsuitspraak dat God de Schepper is van hemel en aarde is een motie van vertrouwen.
A. van de Beukel
Het principiële individualisme is niets anders dan de voltooide liefdeloosheid.
K.H. Miskotte
Wie geen regels kent, is een dwaas, maar wie geen uitzonderingen kent is dubbel zot.
J. Overduin